Przetlumaczcie na angielski prosze!!!!:)
Miłość.. Kto z nas nie kochał lub nie był kochany?? kto teraz kocha, a kto nie?? Miłość jest częścią naszego życia, tak samo jak i szczęście - bo szczęście i miłość tworzy jedność. Na czym polega miłość?? Dla mnie jest to dawanie szczęścia drugiej osobie o jakim nawet nigdy nie śniła. Miłości niemożna na siłę szukać - ona przyjdzie z czasem. W miłośći najważniejsze są uczucia.. wszystko inne przyjdzie z czasem. Jeśli człowiek ma swoja drugą połowe ma chęć do życia jakiej nigdy jeszcze nie miał. A gdy uslyszy od tej drugiej osoby dwa magiczne słowa "kocham cię" to wtedy mógłby z radości przenosić góry. Miłość to zrozumienie, to pomaganie sobie nawzajem, to wybaczanie sobie błędów. Miłość to znaczy być przy tej drugiej osobie na dobre i na złe - Bo miłość to najwięszky dar jaki można w życiu otrzymać. Lecz tak samo jak i szczęście miłość również może od nas odejść.. Lecz gdy druga połowa od nas odejdzie bez większego powodu.. wtedy znaczy to tylko jedno - ta osoba nie kochala nas tak mocno jak my ją. Wtedy nie można sie załamywać, trzeba żyć dalej. Bo gdzieś na tej planecie jest stworzona osoba w sam raz dla nas.. osoba która czeka włąśnie na ciebie...


Różne rodzaje okazywanej miłości:
Agape (gr., łac. Caritas) - to typ miłości bezinteresownej
Philia (gr., łac. Amicitia) - miłość platoniczna
Eros (gr., łac. Amor) - miłość twórcza
Sexus - miłość zmysłowa
narcyzm - (por. egoizm), miłość do samego siebie

1

Odpowiedzi

2010-04-08T20:06:25+02:00
Love.. Who with us didn't love or wasn't love? who love now, and who does not?? The love is part of our life, so the same how and the happiness - because the happiness and the love creates the unity. On what does love depend? It for me is she dreamt this giving happiness second person about what even never. Love can't look - it will come with time. Feelings in the most important in love are.. all different will come with time. If man has one's second half desire has to life what never yet he had not. And when hear from this second persons two magic words " I love you" he would can this with joy then transfer mountain. Love this understanding, then help me mutually, then forgiving me mistakes. It love means this be near this second person on good and on bad it - because was can was love this the biggest gift what in life receive. Treat so the same how and happiness love can from us go away also.. Treat when second half from us goes away without larger reason.. this means then only one - this person didn't love us so strongly as we her. Then not to bend mighty sie, we should live further. Because on this planet is created somewhere person in alone once for us.. person which waits just for you.

proszę ;]