Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2011-01-09T16:50:20+01:00

stoicyzm- szkoła o spokoju człowieka, reaguje z takim samym spokojem co do radosnej nowiny, lub złej. (reaguje z takim samym podejściem)
Cynicy- szkoła filozoficzna założona przez Antystenesa z Aten. Jej twórca głosił, że cnota jest czymś zdobywanym na stałe przez wiedzę łączoną z praktycznym działaniem. Cnotliwy mędrzec jest wolny - prawem dla niego jest tylko natura. Cynicy za cel życia uważali nauczanie moralności wśród ludności pochodzenia plebejskiego.

Eleaci- szkoła filozoficzna zapoczątkowana przez Ksenofanesa z Kolofonu, a uformowana przez Parmenidesa, istniejąca w VI-V w. p.n.e. Należeli do niej: Zenon z Elei, Melissos Empedokles.
Poglądy eleatów można streścić następująco: istnieje tylko wieczny, niezmienny i nieruchomy byt, nie ma niebytu, ruch zaś jest przechodzeniem od bytu do niebytu. Szkoła eleatów była reakcją na przyrodnicze koncepcje jońskiej szkoły filozofii przyrody i stanowiła w pewnym sensie podbudowę idealizmu Platona (wprowadziła rozróżnienie między światem rzeczy samych w sobie a światem fenomenów).

Platonizm- całokształt poglądów filozoficznych Platona lub nurty i koncepcje w filozofii, podejmujące i rozwijające zawarte w jego systemie idee, tezy i wątki myślowe, tworzone przez platoników.

Arystotelizm- (naz. Arystoteles filozof gr., 384–322 p.n.e.) filoz. doktryna filoz. stworzona przez Arystotelesa obejmująca m.in. koncepcję budowy rzeczy z biernej materii i kształtującej ją formy, teorię poznania opartego na doświadczeniu i intuicyjnym określaniu z niego prawd ogólnych, zasadę umiaru będącego podstawą etyki; odrzucał platońską teorię idei; n.os. arystotelik.

2 3 2