Odpowiedzi

2010-04-08T19:00:06+02:00
M=2kg
V=20m/s

Ek=mv2/2
Ek= 2*400*1/2
Ek=400J=O,4kJ
1 5 1
2010-04-08T19:01:08+02:00
Ek=m x v² / 2
Ek = 2 x 20² / 2 [kg x m/s=J]
Ek=2 x 400/2
Ek=400 J
1 5 1
2010-04-08T19:02:47+02:00
Dane szukane
m=2kg Ek=?
v=20m/s

rozwiazanie
Ek=mv kwadrat / 2
Ek=2 * 20 do kwaadratu/ 2
Ek=2*400/2
Ek=400J
1 5 1