Odpowiedzi

2010-04-08T19:08:32+02:00
1. WSTĘP - ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

I. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNO-METODYCZNE INDYKACJI

2. TEORETYCZNE PODSTAWY INDYKACYJNEJ OCENY ŚRODOWISKA. DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ

2.1. Definicja indykatora

2.2. Powiązania między indykatorem a cechą indykowaną

2.3. Kryteria stosowane wobec indykatorów

2.4. Zasady klasyfikowania indykatorów

3. OCENA ŚRODOWISKA NA PODSTAWIE ORGANIZMÓW ŻYWYCH (BIOINDYKACJA)

3.1. Bioindykacyjna ocena różnorodności biologicznej

3.2. Bioindykacyjna ocena integralności ekosystemów

3.3. Bioindykacyjna ocena zanieczyszczenia metalami ciężkimi

3.4. Bioindykacyjna ocena zmian użytkowania ziemi

4. CHARAKTERYSTYKA I PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ WSKAŹNIKÓW GEBOTANICZNYCH, KRAJOBRAZOWYCH I GLEBOWYCH

4.1. Wskaźniki geobotaniczne

4.1.1. Podstawy teoretyczne

4.1.2. Wskaźniki geobotaniczne jako narzędzie oceny struktury roślinności i warunków środowiska przyrodniczego - przykłady zastosowań

4.1.3. Zbiorowiska roślinne jako indykatory warunków środowiska przyrodniczego

4.2. Wskaźniki (metryki) krajobrazowe

4.2.1. Podstawy teoretyczne

4.2.2. Przegląd metryk krajobrazowych

4.2.3. Wskaźniki krajobrazowe jako narzędzie oceny stopnia antropogenicznego przekształcenia środowiska - wybrane przykłady ze strefy podmiejskiej Warszawy

4.2.3.1. Wykorzystane materiały i metody analizy

4.2.3.2. Zróżnicowanie gmin pod względem wymiaru fraktalnego płatów, różnorodności typologicznej i stopnia synantropizacji szaty roślinnej

4.2.3.3. Zmiany charakteru krajobrazu związane z odległością od głównych dróg i od centrum Warszawy

4.2.3.4. Elementy oceny struktury krajobrazu roślinnego

4.3. Wskaźniki glebowe

4.3.1. Podstawy teoretyczne

4.3.1.1. Gleba jako komponent środowiska geograficznego

4.3.1.2. Założenia teoretyczne konstruowanych wskaźników glebowych

4.3.1.3. Bezpośrednie wskaźniki pedologiczne

4.3.1.4. Pośrednie wskaźniki pedologiczne

4.3.1.5. Aktualizm geograficzny a badanie środowiska geograficznego na podstawie wskaźników glebowych

4.3.1.6. Wskaźnikowa rola gleby w ocenie przemian i jakości środowiska geograficznego na poziomie badań krajobrazowych - przegląd koncepcji

4.3.1.7. Ewolucja pokrywy glebowej jako wskaźnik zmian właściwości środowiska przyrodniczego

4.3.1.8. Wartość wskaźnikowa właściwości glebowych w ocenie jakości środowiska przyrodniczego

4.3.2. Wskaźniki glebowe jako narzędzie oceny rozwoju środowiska paleogeograficznego oraz współczesnych zmian właściwości środowiska przyrodniczego - przykłady zastosowań

4.3.2.1. Interpretacja środowisk pedogenicznych

4.3.2.2. Interpretacja stanu i współczesnych zmian środowiska

II. POWIĄZANIA MIĘDZY WSKAŹNIKAMI NA OBSZARACH MODELOWYCH

5. OBSZARY BADAŃ

5.1. Wigierski Park Narodowy

5.1.1. Gleby

5.1.2. Roślinność

5.1.3. Opis stanowisk badawczych

5.2. Pińczów

6. METODYKA

6.1. Schemat prac badawczych

6.1.1. Cyfrowy model terenu

6.1.2. Metody zbioru danych - prace terenowe

6.1.2.1. Analiza struktury roślinności

6.1.2.2. Analizy właściwości gleb

6.1.3. Metody analizy i opracowania danych

6.1.3.1. Analizy prób glebowych

6.1.3.2. Metoda ekologicznych liczb wskaźnikowych Ellenberga

6.1.3.3. Analizy statystyczne i geostatystyczne

7. POWIĄZANIA W OBRĘBIE ZESTAWÓW WSKAŹNIKÓW I MIĘDZY ZESTAWAMI

7.1. Powiązania korelacyjne między wskaźnikami geobotanicznymi

7.2. Powiązania korelacyjne między wskaźnikami geobotanicznymi i glebowymi

7.3. Powiązania korelacyjne między topografią, glebą i roślinnością w skali lokalnej

7.4. Powiązania między roślinnością i glebą w zależności od sposobu użytkowania ziemi jako podstawa modelowania krajobrazu

7.5. Zależności "hipsometria - parametry glebowe - wskaźniki geobotaniczne" na przykładzie zbiorowisk leśnych i polnych w Młodzawach

7.5.1. Zbiorowiska leśne

7.5.2. Zbiorowiska chwastów upraw polnych

7.6. Ogólne prawidłowości powiązań między wskaźnikami - podsumowanie

III. OCENA PRZYDATNOŚCI WSKAŹNIKÓW W PRAKTYCE

8. ZASTOSOWANIE WSKAŹNIKÓW GEOBOTANICZNYCH, KRAJOBRAZOWYCH I GLEBOWYCH W PRAKTYCE

8.1. Zastosowanie wskaźników geobotanicznych

8.1.1. W leśnictwie

8.1.2. W rolnictwie

8.1.3. Dla monitoringu

8.1.4. W planowaniu przestrzennym

8.1.5. W rekreacji i turystyce

8.1.6. W prognozie zmian klimatu

8.2. Zastosowanie wskaźników (metryk) krajobrazowych

8.2.1. Rejestracja i ocena zmian struktury krajobrazu w czasie

8.2.2. Indykacja różnorodności biologicznej

8.2.3. Indykacja jakości wody i stanu systemów rzecznych

8.2.4. Indykacja przepływów materii i energii

8.2.5. Indykacja ryzyka synantropizacji krajobrazu

8.3. Zastosowanie wskaźników glebowych

9. KRYTYCZNA OCENA METOD INDYKACJI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

9.1. Zalety i wady indykacyjnej oceny środowiska

9.2. Zalety i wady bioindykacji

9.3. Zalety i wady stosowania wskaźników geobotanicznych

9.4. Zalety i wady stosowania wskaźników krajobrazowych

9.5. Zalety i wady stosowania wskaźników glebowych
2010-04-08T19:42:32+02:00
Chyba coś takiego
Zasady klasyfikowania indykatorów

OCENA ŚRODOWISKA NA PODSTAWIE ORGANIZMÓW ŻYWYCH (BIOINDYKACJA)

Bioindykacyjna ocena różnorodności biologicznej

Bioindykacyjna ocena integralności ekosystemów

Bioindykacyjna ocena zanieczyszczenia metalami ciężkimi

Bioindykacyjna ocena zmian użytkowania ziemi

CHARAKTERYSTYKA I PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ WSKAŹNIKÓW GEBOTANICZNYCH, KRAJOBRAZOWYCH I GLEBOWYCH

Wskaźniki geobotaniczne

Podstawy teoretyczne

Wskaźniki geobotaniczne jako narzędzie oceny struktury roślinności i warunków środowiska przyrodniczego - przykłady zastosowań

Zbiorowiska roślinne jako indykatory warunków środowiska przyrodniczego
Wskaźniki (metryki) krajobrazowe

Podstawy teoretyczne

Przegląd metryk krajobrazowych

Wskaźniki krajobrazowe jako narzędzie oceny stopnia antropogenicznego przekształcenia środowiska - wybrane przykłady ze strefy podmiejskiej Warszawy

Wykorzystane materiały i metody analizy
Zróżnicowanie gmin pod względem wymiaru fraktalnego płatów, różnorodności typologicznej i stopnia synantropizacji szaty roślinnej

Zmiany charakteru krajobrazu związane z odległością od głównych dróg i od centrum Warszawy
. Elementy oceny struktury krajobrazu roślinnego

Wskaźniki glebowe

Podstawy teoretyczne

Gleba jako komponent środowiska geograficznego

Założenia teoretyczne konstruowanych wskaźników glebowych

Bezpośrednie wskaźniki pedologiczne

Pośrednie wskaźniki pedologiczne

Aktualizm geograficzny a badanie środowiska geograficznego na podstawie wskaźników glebowych

Wskaźnikowa rola gleby w ocenie przemian i jakości środowiska geograficznego na poziomie badań krajobrazowych - przegląd koncepcji

Ewolucja pokrywy glebowej jako wskaźnik zmian właściwości środowiska przyrodniczego

Wartość wskaźnikowa właściwości glebowych w ocenie jakości środowiska przyrodniczego

Wskaźniki glebowe jako narzędzie oceny rozwoju środowiska paleogeograficznego oraz współczesnych zmian właściwości środowiska przyrodniczego - przykłady zastosowań

Interpretacja środowisk pedogenicznych

Interpretacja stanu i współczesnych zmian środowiska

II. POWIĄZANIA MIĘDZY WSKAŹNIKAMI NA OBSZARACH MODELOWYCH

OBSZARY BADAŃ

Wigierski Park Narodowy

Gleby

Roślinność

Opis stanowisk badawczych

Pińczów

METODYKA

Schemat prac badawczych

Cyfrowy model terenu

Metody zbioru danych - prace terenowe

Analiza struktury roślinności

Analizy właściwości gleb

Metody analizy i opracowania danych

Analizy prób glebowych

Metoda ekologicznych liczb wskaźnikowych Ellenberga

Analizy statystyczne i geostatystyczne

POWIĄZANIA W OBRĘBIE ZESTAWÓW WSKAŹNIKÓW I MIĘDZY ZESTAWAMI

. Powiązania korelacyjne między wskaźnikami geobotanicznymi

Powiązania korelacyjne między wskaźnikami geobotanicznymi i glebowymi

Powiązania korelacyjne między topografią, glebą i roślinnością w skali lokalnej