Odpowiedzi

2010-04-09T14:54:55+02:00
Struktura wiekowa jest to udział różnych grup wiekowych w populacji z uwzględnieniem podziału na płeć. Udział ten graficznie przedstawia się za pomocą schematu, zwanego piramidą płci i wieku.
W życiu każdego osobnika można wyróżnić trzy okresy:

* przedprodukcyjny (przedrozrodczy),
* reprodukcyjny (rozrodczy),
* poprodukcyjny (porozrodczy).
struktury narodowościowe Świat zamieszkuje wiele narodowości (w zasadzie nie wiadomo ile). Jest około 5000 tysięcy języków – nie wliczając dialektów.
religii We współczesnym religioznawstwie, a zwłaszcza religio­znawstwie marksistowskim, ostatnio dużo uwagi poświęca się badaniom struktury religii.19 Każda religia posiada bo­wiem określone części składowe, które można poddać nau­kowej analizie w celu wykrycia zachodzących w nich pro­cesów ewolucyjnych i istniejących związków z czynnikami pozareligijnymi.20 W łonie każdej religii bardzo wyraźnie zarysowują się trzy elementy składowe: doktryna, kult i organizacja, wzajemnie uzupełniające się i ściśle powiązane w jedną całość.