Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T21:16:22+02:00
A)
W dziejach Grecji starożytnej dwa miasta - państwa odegrały role szczególna. Były to Sparta i Ateny. Ich rywalizacja była nie tylko walka o wpływy polityczne, ale także konfrontacja dwóch różnych modeli sprawowania władzy i organizacji życia publicznego.
SPARTA
Sparta była monarchią, gdyż posiadała dwóch królów. Jednak ich funkcje zostały z czasem ograniczone do roli religijnej i wojskowej (dowódcy armii). Ciałami zbiorowymi były zgromadzenie ludowe i rada starców (geruzja). Zgromadzenie teoretycznie podejmowało najważniejsze decyzje, lecz o wszystkim decydowało pięciu urzędników (eforów). Dbali oni o bezpieczeństwo publiczne, kierowali polityka zagraniczna, pełnili funkcje sędziowskie, kierowali obradami zgromadzenia. Mogli nawet postawić w stan oskarżenia królów. Ustrój polityczny w Sparcie był ewenementem. Spartiatom udało się osiągnąć faktyczna równość w obrębie swej grupy. Jednak zapłacili za to likwidacja odmienności, militaryzacja życia, podporządkowaniem jednostki woli ogółu.
ATENY
Początkowo Atenami rządzili królowie, lecz z czasem ich władza została przejęta przez arystokracje, a im samym pozostawiono jedynie funkcje religijne. Władza należała do urzędników zwanych archontami, którzy byli wybierani przez zgromadzenie dorosłych mężczyzn, Ateńczyków. O wyborze decydował majątek i urodzenie. Ostre konflikty polityczne spowodowały przeprowadzenie reformy ustroju politycznego państwa przez Solona (w latach od 594 do 591 p.n.e.). Polegały one na jednorazowej kasacie wszystkich długów, wykupieniu Ateńczyków sprzedanych w niewole za długi, wprowadzeniu równości obywateli wobec prawa. Obok działającej dotychczas Rady Areopagu, dodał Rade Czterystu. Jego reformy nie rozwiązały trudności politycznych i w Atenach doszło do rządów tyranów (Pizystrat i jego synowie). Po ich obaleniu w 510 r. p.n.e. arystokraci próbowali ponownie sięgnąć po władzę. Kolejne reformy przeprowadził Klejstenes w latach 508 - 507 p.n.e. Wprowadził od nowa organizacje społeczną i administracyjną. Władza należała do ludu, który działał bądź bezpośrednio na zgromadzeniu ludowym, bądź pośrednio w radzie lub w sadzie. Została powołana Rada Pięciuset - po 50 przedstawicieli z każdego z 10 okręgów, na jakie dzieliło się państwo ateńskie. Jej członków wybierano co roku losowo, podobnie jak sędziów. Reformy Klejstenesa doprowadziły do powstania ustroju, który później zaczęto nazywać demokracją, czyli rządami ludu.

b)
REPUBLIKA
Mieszkańcy Rzymu gromadzili sie, aby podejmowac ważne decyzje w sprawach panstwowych. Zgromadzenia te jednak różniły się od greckich. Nie było na nich swobodnej dyskusju. Głos zabierali jedynie zwołujący je urzędnicy. Na zgromadzeniu wybierano urzędników państwowych, którzy sprawowali władzę przez jeden rok. Najważniejszymi dostojnikami wśród nich byli konsulowie. Dowodzili oni armią, decydowali o wojnie i pokoju. W starożytnym Rzymie istniał także senat. Była to rada złożona z kilkuset najbardziej doświadczonych obywateli. Senat wydawał różne zarządzenia oraz doradzał konsulom w podejmowaniu decyzji. Intersy ubogich reprezentował trybun ludowy. Mógł on nie wyrażac zgosy na wprowadzenie praw niekorzystnych dla ludzi biednych. Swoje państwo Rzymianie nazywali republiką. Słowo to pochodzi z języka łacińskiego i oznacza rzecz wspólną. Rezcywiście najważniejsze sprawy rozstrzygał ogół obywateli, ale decydujący głos należał do udzi bogatych.
CESARSTWO
W I w. p.n.e. system rzadów w Rzymie uległ zmianie. Wskutek walk wewnętrznych, czyli wojen domowych, republika zaczęła chylić si ku upadkowi. Wówczas wybitny polityk i wódz Juliusz Cezar, mając poparcie wojska rzymskiego, przejął władzę. Republika upadła. Od tej pory kolejnych władców rzymskich nazywano cesarzami; swoje rządy opierai na silnej armii. Była ona doskonale zorganizowana i zdyscyplinowana.