Odpowiedzi

2010-04-10T15:16:26+02:00
Procedure Ramka (dlugosc,szerokosc,kolor:byte); // parametry procedury

var
i:byte;
kp:byte;

Begin

kp:=kolor; // zmienna przechowujaca kolor ramki

clrscr;
writeln('Kolorowa ramka');

case kp of // ustawianie koloru dla ramki

black : textcolor(0);
blue : textcolor(1);
green : textcolor(2);
cyan : textcolor(3);
red : textcolor(4);
magenta : textcolor(5);
brown : textcolor(6);
lightgray : textcolor(7);
darkgray : textcolor(8);
lightblue : textcolor(9);
lightgreen : textcolor(10);
lightcyan : textcolor(11);
lightred : textcolor(12);
lightmagenta : textcolor(13);
yellow : textcolor(14);
white : textcolor(15);

end;

gotoxy(1,2); // ustawienie wskaznika na pozycje pod litera P

{*** Rysowanie ramki ***}

writeln(chr(201));

for i:=1 to szerokosc do writeln(chr(186));

write(chr(200));

for i:=1 to dlugosc do write(chr(205));

write(chr(188));

gotoxy(2,2);

for i:=1 to dlugosc do write(chr(205));

write(chr(187));

for i:=1 to szerokosc do

begin

gotoxy(dlugosc+2,i+2);
writeln(chr(186));

end;

{*** Koniec rysowania ***}

End;