Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T13:08:53+02:00
REWOLUCJA PZEMYSŁOWA :
6)PRZYCZYNY REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ:
Na skutek zmian polityczno - społecznych w ośrodkach rewolucyjnych zmian gospodarczych panuje rozwój gospodarczy wprowadzający nowoczesne nowoczesne metody uprawy ziemi i upowszechnienie hodowli zwierząt głównie owiec. Zmiany te spowodowały podział chłopów na farmerów i robotników rolnych. Chłopi zaczęli przenosic się do miast, gdyż powierzchnia wsi stawała się coraz bardziej przeludniona. Zaczęto tworzyc nowe manufaktury i pierwsze fabryki.

7)POSTĘP TECHNICZNY:
Pod wpływem produkcji przemysłowej i zmian społeczno-politycznych miał miejsce postęp techniczny dokonany nowymi osiągnięciami naukowymi. Nauczono się korzystac z maszyny parowej Jemsa Watta i znaleziono jej wykorzystanie np. w komunikacji. Zbudowano pierwszy parowiec pasażerski przez Roberta Fultona 2 1807 r. Powstała także pierwsza linia pasażerska uruchomiona w Angli przez George Stephensona w 1825 r.

8)POCZĄTKI PRZEMYSŁU W EUROPIE:
W Europie to Wielka Brytania stała się największą potęgą przemysłową, przez przemysł hutniczy, komunikacyjny i wydobywczy węgla. Powstały 3 główne ośrodki przemysłowe w Liverpoolu, Menchesterze i Londynie.

9)GOSPODARSKA SUROWCOWA W KOLONIACH:
Ważną rolę w rozwoju państw europejskich odegrały zamorskie kolonie. Dostarczały one taniej siły roboczej, surowców oraz stanowiły rynek zbytu.

10) WYNALAZKI I ODKRYCIA XIX WIEKU:
-aparat fotograficzny(Daguerre),
-parowiec pasażerski(Robert Fulton)
-telegram(Samule Morse)
-ogniowo,zastosowanie prądu(A.Volt)

NOWE IDEOLOGIE
11) LIBERALIZM- idea, kierunek polityczny, którego głównym hasłem była wolnośc. Liberałowie uważali, że wszyscy ludzie powinni byc wolni i równi wobec prawa. Aby to osiągnąc należało zlikwidowac wszelkie przywileje stanowe i wprowadzic wolnośc słowa, prasy, wyznania, handlu i działalności gospodarczej , wszelkiej równości i wolności zagwarantowanej w konstytucji. Liberalizm ograniczał rolę państwa do minimum.

12) WOLNOMULARZE I KARBONARIUSZE
-WOLNOMULARSTWO- tajny między narodowy ruch powstały w XVIII w mający na celu moralne i społeczne doskonalenie człowieka.
-STOWARZYSZENIE KARBONARIUSZY- towarzystwo powstałe w XIX w mające na celu walkę z absolutyzmem(władzą absolutną)o sprawiedliwośc społeczną i wyzwolenie narodowe.

13) ROMANTYZM
- kierunek w sztuce i literaturze powstały pod koniec XVIII i na początku XIX w.,
- romantyzm wykazywał wyższośc uczuc na rozumem,
- najwybitniejsi przedstawiciele romantyzmu(poeci): Wiktor Hugo, Walter Scott, Goethe, Fryderyk Schiller,
- najwybitniejsi przedstawiciele romantyzmu(muzycy): Bethoven, Fryderyk Chopin
- najwybitniejsi przedstawiciele polskiego romantyzmu: Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński i Cyprian Kamil Norwid,

14) ZMIANY SPOŁECZNE:
-zaczęto wykorzystywac wynalazki rewolucji przemysłowej korzystając z lamp nawtowych, nowych środków transportu: pociągów i statków parowych,
-panuje rozwój medycyny i przestrzegania higieny,
-zwiększa się znacznie liczba ludności,
-chłopi poszukując pracy przenosili się do miast gdzie służyli jako tania siła robocza.

15) PIERWSZE ORGANIZACJE ROBOTNIKÓW:
Panuje podział społeczeństwa na biednych i bogatych. Społeczeństwo biedne, do których należą chłopi nie ma za co życ. Ich zysk z pracy nie zapewnia zapotrzebowania finansowego, a prawo ich nie chroni. Chłopi w ten sposób byli wykorzystywani przez przedsiębiorców w celu powiększenia ich kapitału za niskie wynagrodzenie. Okres początków wzmożonej pracy rewolucji przemysłowej nazywano okresem ,,drapieżnego kapitalizmu,,. Dopiero w 1824 roku w Wielkiej Brytanii powstały pierwsze legalne związki zawodowe, które zaczęły zapewniac robotnikom korzystne wynagrodzenia i prawa zawodowe. Jednym z silnych związków zawodowych był trade - union.

- PROLETARIUSZE- strajkujący robotnicy.

16) SOCJALIZM:
-system społeczno - ekonomiczny, którego główną cechą była chęc zniesienia własności prywatnej na wspólnotę majątkową. Socjaliści domagali się równości prawnej i społecznej, polepszenia warunków życia robotników i chłopów, a także sprawiedliwego podziału pracy dla wszystkich obywateli.
-pierwsi przedstawiciele socjalizmu: Roert Owen i Karol Fourier.

- KOMUNIZM: ideologia wywodząca się od Karola Marksa i Fryderyka Engelsca, krytykująca kapitalizm.

-Czartyzm - ruch robotniczy w W. Brytanii w latach 1836-1854 żądający demokratycznych reform politycznych i poprawy bytu robotników,

:)
to są streszczenia tych tematów z książki od 2 kl. ,,przez wieki,,
historia :)
5 4 5