Odpowiedzi

2010-04-08T21:17:17+02:00
Przyroda jako całość składa się z ogromnej liczby wzajemnie powiązanych elementów, stanowiących swoisty system, który ukształtował się w czasie trwającego miliony lat życia na Ziemi. Zasadniczymi składnikami tego systemu są wszystkie organizmy żywe (czynniki biotyczne), nie wyłączając człowieka, oraz ich nieożywione (abiotyczne) środowisko - woda, gleba, powietrze. Przyroda jako system odpowiednio zorganizowany składa się z wielu poziomów mów - jednostek organizacyjnych. Przedmiotem dotychczasowej nauki w szkole były takie poziomy, jak komórka i organizm. Organizacja przyrody nie kończy się jednak na poziomie organizmu. Organizmy reprezentujące jeden gatunek, żyjące na określonym terenie, swobodnie kontaktujące się i krzyżujące tworzą populację - pierwszy ponadorganizmalny poziom organizacyjny przyrody. Osobniki stanowiące populację oddziałują na siebie - są powiązane siecią zależności wewnętrznych, oddziaływają też na pozostałe elementy środowiska, w którym żyją - przekształcają je, dostosowują do swoich potrzeb, reagują na wpływy z zewnątrz.
1 5 1