1.gdzie nastepowal wybór szlachty do izby poselskiej ?
2.jak bazywaly sie obowiazki jakie otrzymywal posel, ktory reprezentowal posel na sejmie walnym ?
3. czy posel musial zdac relacje z sejmu walnego osobom, ktore wybraly go na swojego reprezentanta ?
4. gdzie i ile razy do roku oraz jak dlugi okres zbieral sie sejm walny ?
5.jakie uprawnienia mial sejm walny ?
6.co to byl ruch egzekucyjny i czemu mial sluzyc ?
7.co to byly trybunaly i jakie byly ich rodzaje ?

3

Odpowiedzi

2009-11-03T15:40:04+01:00
1) na sejmikach ziemskich, w których brałą udział szlachta zamieszkała daną ziemię.
2) instrukcje poselskie
3) tak, na sejmikach relacyjnych
4) sejm odbywał się raz do roku w Piotrkowie
5) W kompetencjach Sejmu leżała: obrona praw i przywilejów, przestrzeganie prawa pospolitego, uchwalanie podatków, decyzje o wojnie, pokoju i o wysłaniu poselstw. W dobie wolnych elekcji sejm zbierał się także trzykrotnie w czasie każdego bezkrólewia, by wybrać nowego króla. Kolejne sejmy nosiły nazwy: konwokacyjnego (na którym interrex, którym zawsze był prymas Polski, wyznaczał termin następnego sejmu, zaś szlachta zawiązywała się w konfederację dla wyboru króla i strzeżenia porządku w państwie w okresie bezkrólewia), elekcyjnego (na którym dokonywano wyboru króla) oraz koronacyjnego (na którym koronowano króla).
6) Ruch egzekucyjny to stronnictwo szlachty głównie średnio zamożnej, dążącej do osłabienia wpływów magnaterii i kleru, a także występująca przeciwko łamaniu prawa przez króla. Utworzony został w XVI w. Przypada on w Rzeczpospolitej na panowanie królów z dynastii Jagiellonów : Aleksandra I, Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. Szlachta domagała się:
a) egzekucji dóbr (odebranie magnatom nielegalnie przetrzymywanych królewszczyzn),
b) egzekucji praw (ujednolicenie i kodyfikacja prawa, przetłumaczenie kodeksów na język polski),
c) ujednolicenia wewnętrznego państwa (połączenie unią realną Litwy z Polską, likwidacja odrębności Prus Królewskich i Mazowsza),
d) reform kościelnych (obciążenie podatkami duchowieństwa, annaty na potrzeby obronności państwa, uniezależnienie Kościoła od Rzymu).
Dzięki reformatorsko nastawionej szlachcie udało się spisać dobra królewskie, zreformowano sądownictwo i doprowadzono do utworzenia sądów apelacyjnych: Trybunału Koronnego (1578 r.) i Trybunału Litewskiego (1581 r.). Szlachta zdobyła kontrolę nad finansami królewskimi. Bardzo ważnym osiągnięciem ruchu egzekucyjnego było zawarcie w 1569 r. unii lubelskiej oraz ograniczenie odrębności księstwa oświęcimsko - zatorskiego, Mazowsza i Prus Królewskich. Śmierć ostatniego Jagiellona i długie bezkrólewie zahamowały wzrost znaczenie szlachty średniej i pozwoliły magnaterii przejąć inicjatywę. Ruch egzekucyjny zakończył się wraz z XVI w., a jego nieudolnym przejawem był rokosz Mikołaja Zebrzydowskiego
7) Trybunały były 2: litewski i koronny. Pełniły one fukncję ówczesnych sądów szlacheckich
2009-11-03T15:42:50+01:00
1spotykała się w szopie senatorskiej.
2.przywileje szlachedzkie
3.nie musiał
4.-
5.uchwalał podatki oraz podejmował inne waże decyzje
6.ruch polityczny średniej szlachty,którego celem przeprowadzenie reform w dziedzinie sądzownictwa
7.Trybunały to sądy działające na poziomie okręgu lub miasta.
chyba tak :)
2009-11-03T21:06:48+01:00
1. Na sejmikach ziemski.
2. Instrukcje sejmikowe
3. Musiał
4. Sejm walny spotykał się co 2 lata na okres 6 tygodni
5:
- ustanawiał nowe prawa
- uchwalał podatki
- wyrażał zgodę na zwołanie pospolitego ruszenia
- nadawał szlachectwo ( nobilitacje )
6. Ruch szlachty dążący do ograniczenia wpływów magnaterii
7.Trybunał koronny -sąd rozpatrujący odwołania od wyroków sądów niższych stopni.