Odpowiedzi

2010-04-09T17:29:42+02:00
Konstytucja jest to najważniejszy dokument w pańskie w którym zawarte są obowiązki obywatela oraz ustrój państwa. Konstytucja jest podstawowym aktem prawnym państwa (ustawą zasadniczą), co oznacza, że wszystkie inne ustawy i akty prawne muszą być z nią zgodne. Tekst Konstytucji RP obejmuje wstęp (preambułę) i trzynaście rozdziałów , które dotyczą :
* zasad ustrojowych państwa polskiego
* wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela
*źródeł prawa
* władzy ustawodawczej - Sejmu i Senatu
* władzy wykonawczej - Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Rady Ministrów i administracji rządowej
*samorządu i trybunałów
*organów kontroli państwojej i ochrony prawa
*finansów publicznych
*stanów nadzwyczajnych
*zmian konstytucji
*przepisów przejściowych i końcowych