Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T15:40:05+02:00
Zadanie 1.
Dane:
v=25 m/s
t=30 min=1800 s
Szukane:
s=?
Rozwiązanie:
v=s/t[m/s]
s= v*t[m]
s=25*1800
s=45000 m=45 km


25m/s= 25/1000/1/3600=25*3600/1*1000= 90000/1000=90 km/h

Odp. Samochód prze będzie 45 km.

zadanie 2.

v=a*t
v=4m/s2 *12,5s
v=50m/s2 * s sekundy się skracają
v=50m/s

zadanie 3.
a=F/m=12N/2,5kg=4,8m/s2

zadanie 4.
P = F:S
F = P*S

P = 3,5hPa = 350Pa
S = 12m^

F = 350Pa*12m^
F = 4200N
F = 4,2kN

zadanie 5.
Dane:
q (ro) = 800 kg/m3
v = 4,5 cm3 = 0,000045 m3
m = ?
q = m/v
m = q * v

Rozwiązanie:
m = 800 * 0,000045
m = 0,036kg

zadanie 6.
p - pęd
m - masa
v - prędkość

p=m*v
v=p/m
v= 0,124 kg*m/s / 6,2kg = 0,02m/s

zadanie 7.
dane:
Siła o wartości 45J
pracę 18W
Szukane:
s=?
Rozwiązanie:
F=45n
W=18J
W=F*s
s=W/F
s=18/45
s=0,4m
Odp:Przesunięcie tego ciała wynosi 0,4 m

zadanie 8.
2,1kW=2100W
12min=720s
P=W/t
P=W/t /*t
P*t=W
W=2100W*720s
W=1512000W*s
W=1512000J
W=1512KJ

zadanie 9.
T= 2s
f=1/T
f=1/2s
f= ½ Hz

zadanie 10.
T-okres
V-prędkość=12m/s
r-promień=2m

V=2πr/T
V*T=2πr
T=2πr/V
T=2π2m/12m/s
T=4πm/12m/s (skracamy 4 i 12 oraz jednostki-metry)
T=πm/3m/s (za π podstawiamy 3,14)
T=3,14/3s
T=1,04(6)s≈1,05s

Odp.: Okres wynosi 1,05s.

zadanie 11.
Dane :
m=2,5kg
ΔT=12°C - 0°C = 12°C = 12K
Cw= 4200/J/kg*K
Q= ?

Wzór i przekształcenie :
Cw= ΔQ/m*ΔT | * (m*ΔT)
Cw * ( m*ΔT) = ΔQ

Obliczenia : 4200J/kg*K * ( 2,5kg * 12K) = ΔQ - ( tutaj skóć kg i kelwiny. )

4200J * 30 = ΔQ
126 000J = ΔQ

Odp. Energia wynosi 126 000 J.

zadanie 12.

Dane: m=2,5kg
ΔT = 12 stopni
cw = 4200J/kg*K

Szukane:
Ec=Q=?

rozwiaznia:
Q = m*cw*ΔT = 2,5 kg * 4200J/kg*K * 12K = 126000J = 126kJ
adanie 2

Ile wody ogrzano o 2K jesli zuzyto przy tym 8.4kJ energii?
DAne:
E=Q=8,4kJ
ΔT = 2K
cw= 4200J/kg*K
szukane:
m=?
rozwiazanie
Q=m*cw*ΔT
m = Q/ cw*T
m = 8400J / 4200J/kg*K * 2K = 1kg

zadanie 13.
Ct-cieplo topnienia
Q-cieplo dostarczone cialu
m-masa ciala
Q=Energia

Q= 134 kJ = 134000 J
m=??
Ct=335 000 J/kg

Ct=Q:m
m=Q:Ct (po przeksztalceniu)
m=134000 J : 335 000 J/kg = 0,4 kg (J sie skroca)

Odp:Masa lodu wynosila 0,4 kg.

zadanie 14.
I=0,4A
q=0,05C
t=?
q=I*t
t=q/I=0,05C/0,4A=0,125s

zadanie 15.
R - oporność = 2,1Ω
I prąd w obwodzie = 6300 mA = 6,3A
U - napięcie w obwodzie = IR = 6,3 razy 2,1 = 13,23 V

zadanie 16.
Dane
a = 6 m/s^2
s = 12 m

Szukane
t = ?

s=(a * t^2)/2
2s = a * t ^2
t^2 = 2s / a
t = sqrt (2s/a)

t = sqrt (24/6)
t = sqrt (4)
t = 2 s

Ciało potrzebuje 2 sekundy, by pokonać drogę 12 m przy przyśpieszeniu 6 m/s^2

zadanie 17.
lambda=V/f
Stąd V=lambda*f=0,4m * 60Hz=24 m/s

zadanie 18.
Dane:
m1 = 80 kg - masa mężczyzny
V2 = 16 m/s - prędkość rzeczy
m2 = 5 kg - masa rzeczy
p = 5 kg * 16 m/s = 80 kg*m/s - pęd mężczyzny, a także rzeczy
Szukane:
V1 = ? - prędkość mężczyzny
Wzór:
p = m * V
p/m = V
V = p/m
Obliczenia:
V = 80 kg/m*s : 80 kg [kg * m * 1/s * 1/kg = m/s]
V = 1 m/s
Odp.: Mężczyzna cofnął się z prędkością 1 m/s.

zadanie 19.
234kN=234000 N
234000 N:10 = 23400 kg

zadanie 20.
Vk = gt = 10m/s2*42,3s = 423m/s

Pod koniec spadania uzyska 423m/s.

zadanie 21.
r₁=3m
r₂=?
F₁=400N
F₂=600N
F₁×r₁=F₂×r₂
400Nx3m=600Nxr₂
r₂=1200Nm-600N
r₂=600m

zadanie 22.
Dane:
W = 6,9kJ = 6900J
s=3m
g=10m/s²
Szukane:
m=?
Wzór:
W=F*s
F=m*g
W=m*g*s/ :(s*g)
W
___ = m
s*g
Rozwiązanie
6900J
_____ =m
3m*10m/s²

6900 kg*m/s² * m
________________ =m
30m*m/s²

230 kg = m

zadanie 24.
Dane: masa = o,6t = 600 kg
energia = 1,2 kJ = 1200 J

Szukane: prędkość = ?

Energia = ½m*v²|:½m
v² = 1200J:½*600kg
v² = 1200J:300kg
v² = 4m/s
v² = √4m/s = 2m/s

zadanie 25.
1/R=1/R1+1/R2+1/R3
1/R=1/2+1/4+1/5
1/R=10/20+5/20+4/20
1/R=19/20
R=20/19 oma

MYŚLĘ, ŻE POMOGŁAM :) :)
LICZĘ NA NAJ :)
2010-04-09T15:53:04+02:00
1. 25 m/s = 25 * 1000/3600 = 90 km/h
s = 90 * 0,5 = 45km

2. a = 4
t= 12,5
v = at = 4*12,5 = 50 m/s

3. m=2,5kg
F = 12N
a = F/m = 12/2,5 = 4,8 N/kg

4. p=3,5 hPa = 350 Pa
s = 12
F = ps = 350*12 = 4200 N

5. d = 800
V = 4,5 cm³ = 0,0000045 m³
m = Vd = 0,0000045 * 800 = 0,0036 kg = 3,6 g

6. m = 6,2 kg
p = 0,124
v = p/m = 0,124/6,2 = 0,02 m/s

7. nie wiem skąd masz te zadania ale są błędy w jednostkach.
F = 45 N
W = 18 J
s = W/F = 18/45 = 0,4 m

8. P = 2,1 kW = 2100 W
t = 12 min = 720s
W = P/t = 2100/720 = 2,917 J

9. T = 0,005s
f = 1/T = 1/0,005 = 200 Hz

10. v = 12 m/s
r = 2m
s = 2πr = 4π
t = s/v = 4π/12 = ⅓π s

11. m = 2,5kg
ΔT = 12° = 285K
Q = mcΔT = 2,5 * 4200 * 285 = 285000 J

12. ΔT = 2K
Q = 8,4kJ = 8400 J
m = Q/cΔT = 8400/4200*2 = 1 kg

13. Q = 134kJ = 13400J
q = 335000 J/kg
m = Q/q = 13400/335000 = 0,04 kg

14. I = 0,4A
q = 0,05C
t = I/q = 0,4/0,05 = 8s

15. R = 1,2Ω
I = 6300mA = 6,3A
U = IR = 1,2 * 6,3 = 7,56 V

16. a = 6
s = 12
s = ½at²
12 = ½*6*t²
4 = t²
t=2s

17. λ = 0,4m
f = 60Hz
v = λf = 0,4 * 60 = 24 m/s

19. 234kN = 234000N
m = F/g = 234000/10 = 23400 kg

20. t = 42,3
g = 10
v = gt = 42,3*10 = 423 m/s

21. M₁ = 3*400 = 1200 Nm
M₂: 1200 = 600 * x
x = 1200/600
x = 2 m

22. h = 3m
E = 6,9 kJ
E = mgh
6,9 = m*10*3
m = 6,9/30
m = 0,23 kg

23. brak

24. m = 0,6t = 600kg
E = 1,2 kJ = 1200J
E = mv²/2
2E/m = v²
2*1200/600 = v²
2400/600 = v²
4 = v²
v = 2 m/s

25. (1/R) = ½ + ¼ + ⅕
(1/R) = (10/20) + (5/20) + (4/20)
(1/R) = (19/20)
R = 20/19 = 1,053 Ω