Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T18:16:29+02:00
W wyniku wędrówki ludów powstało wiele państw germańskich. Panował w nich ustrój określany mianem demokracji wojennej - najważniejsze decyzje podejmował wiec. Na czas wojen wybierano przywódcę, zwanego księciem lub królem. Podstawową formą uprawy była dwupolówka.
Kościół chrześcijański. Nastąpił podział chrześcijan na duchowieństwo (kler) i świeckich (laikat). Przyjął się też zwyczaj, że ludzie świeccy utrzymywali duchowieństwo, które w zamian poświęcało się obowiązkom związanym z kultem, pomagało biednym, chorym, a także prowadziło szkoły. Na czele chrześcijańskiej gminy stał biskup.Autonomię stopniowo ograniczano podporządkowując je metropoliom. W arcybiskupstwach zwoływano synody, czyli zjazdy przedstawicieli duchowieństwa. Wśród biskupów szczególne znaczenie miało pięciu - patriarchów [Rzym, Konstantynopol, Aleksandria, Antiochia, Jerozolima]Jedność Kościoła umacniały sobory powszechne - zjazdy biskupów z całego Imperium rzymskiego. Pierwszy sobór - 325r w Nicei. Asceci - chrześcijanie, którzy udawali się na pustynie, aby poświęcić się modlitwie oraz ascezie. Strukturą zorganizowaną życia pustelniczego były zakony. Ich członkowie przestrzegali zasad - posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. U podstaw monastycyzmu w zachodniej Europie legła reguła św. Benedykta tak powstał zakon benedyktynów. Spór o prymat, czyli władzę nad Kościołem - w czasach Imp. Rzym. sprawował je papież oraz patriarcha Konstantynopola. Bizancjum
-Kontynuator tradycji Imperium Romanum.
-Obowiązywało rzymskie prawo, rzymska administracja i wojsko.
-Władzę absolutną sprawował cesarz.
-Symbolem cesarstwa wschodniego stała się jego stolica - Konstantynopol (bardzo rozwinięte miasto, szlak handlowy, ważna rola strategiczna i ekonomiczna)Szczyt potęgi Bizancjum przypadł na czasy Justyniana I - znanego z Kodeksu Justyniana oraz zwalczania tradycji pogańskiej
.

Może być?

Liczę na naj :-)
Nie zgłaszaj na spam i błędną jakby coś ok???
2010-04-09T18:17:03+02:00
No to jest imię męskie (nie wiem o co ci chodzi z tym lotariuszem) ;(