Stojący na lodzie łyżwiarz, mający masę 50 kg,, rzuca piłkę o masie 3 kg, nadając jej prędkość 2 m/s. Jaką prędkość sam uzyska?

2. Oblicz siłę odśrodkową działającą na ciało o masie 0,5 kg, poruszające się ruchem jednostajnym po okręgu o promieniu 30 cm z okresem 2 s.(skorzystaj ze wzoru na siłę dośrodkową F=mv2/r)

3. Jaką masę mają identyczne bliźniaki przyciągające się z odległośći 1 m siłą 0,000000107 N?

4. Dwie kule żelazne o masach 5 kg i 10 kg przyciąją się z siłą 133,4•10-10 N. Jaka jest odległość między środkami tych kul?

a) 20 cm b) 0,5 m c) 0,3 m d) 55 cm

5. Z jaką siłą człowiek o masie 50 kg przyciąga Ziemię?

6. Muchę o masie 0,2 g lecąc z prędkością 36 km/h, połknął ptak o, mase 50 g lecący z przeciwnej strony również z prędkością 36 km/h. O ile zmniejszyła się prędkość ptaka? Wskazówka. Ptak ma teraz masę większą o 0,2 g

7. Oblicz moc silnika motorówki poruszającej się z prędkością 36 km/h, przyjmując, że siła ciągu wynosi 200 N.

8. Jaką moc powinien mieć silnik windy, by mógł ciągnąć kabinę o masie 800 kg, poruszającą się ruchem jednostajnym z prędkością 1 m/s

9. W jakim czasie silnik dźwigu o mocy 250 W podniesie pakę o masie 153 kg na wysokość 10 m.

10. Chłopiec, ćwicząc, podnosił ciężarki o masie 2 kg na wysokość 1,5 m w ciągu 5 sekund.

a) Jaką pracę przy tym wykonał?

b) Jaka była jego średnia moc?

11. Turysta wszedł na górę, pokonując różnicę wzniesień 850 m w czasie 2 godzin. Jaką pracę wykonał i jaka była przy tym jego średnia moc, jeśli jego masa wraz z plecakiem wynosiła 75 kg?

12. Jaka jest siła ciągu silników elektrowozu jadącego ze stałą prędkością 108 km/h, pobierających moc 1 MW? Sprawność silników elektrowozu wynosi 90%.

13 Ile wynosi użyteczna praca wykonana przez silnik o mocy 4 KW w czasie 10 minut, jeżeli stanowi ona 75 % całkowitej pracy silnika?

14 . Piłka o masie 20 dag spadła z wyoskości 5 m.Jaką enegię potencjalną miała piłka na tej wysokości?

15. Czy większą energią masz, siedząc na drzewie na wysokości 3 m, czy biegnąc zp rędkością 18 km/h?

16. Jaką wysokość osiągnie kamień o masie 10 dag wyrzucony w górę z prędkością 10 m/s?

17. Z jakiej wysokości trzeba zrzucić ciało, aby osiągnęło prędkość 72 km/h w chwili uderzenia o ziemię?

18. Mała Ania wyrzuciła piłkę o masie 10 dag z balkonu znajdującego się na wysokości 7 m na trawnik. Oblicz pracę jej mamy, która przynosiła piłkę z trawnika do domu.

19. Ciało o masie 5 kg spada z dużej wysokości. Jaką energię kinetyczną będzie miało to ciało po 3 sekundach ruchu?

20. W ciągu 2 s spadło swodobnie na ziemięciało o masie 1 kg. Jaką enegię potencjalną miało to ciało w chiwli rozpoczecia ruchu?

21. Ciało o masie 2 kg woprawiono w ruch jednostajnie przyśpieszony. Jaką energię kinetyczną uzyska to ciało po 1 minucie ruchu, jeżeli porusza się z przyśpieszeniem 2 m/s2?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T23:55:57+02:00
Zadanie1.
Skorzystamy z zasady zachowania energii-łyżwiarz uzyska taką energię, jak wyrzucona piłka. Ponieważ mamy do czynienia z łyżwiarzem zaniedbujemy opory ruchu.

Energia kinetyczna wyrzuconej piłki:
E=0,5 x m x V², gdzie m-masa piłki, V-prędkość piłki
E=0,5 x 3kg x (2m\s)²=6J


Łyżwiarz waży 50kg
Energię łyżwiarza będziemy mogli wyrazić analogicznym wzorem, co w przypadku piłki.
E=0,5 x m x V² znamy energię (6J), masa łyżwiarza jest dana. Szukamy prędkości:
V²=2E:m V=√2E:m
V=(2 x 6J):50kg=0,24m\s
Odp: Łyżwiarz uzyska prędkość 0,24m\s.
5 2 5