Odpowiedzi

KINEMATYKA
Prędkość -v= Δx / Δt
i nad tymi symbolami strzałeczki

Szybkość
V=s/t

Jednostka prędkości i szybkości
{v}=m/s

Przyspieszenie
a=Δv/Δt
i nad tymi symbolami wszystkimi strzałki

Wartość wyrażenia
a=v/t

Jednostka przyśpieszenia
{a}=m/s2

Ruch jednostajny
a) wzór na szybkość = v=s/t
b)wzór na drogę = s=v*t
c)wzór na czas= t=s/v
Ruch jednostajnie przyspieszony
a)wzór na drogę = s=at2/2
b)wzór na szybkość = v=a*t
c)wzór na przyspieszenie= a=v/t
d)wzór na czas= t=v/a


II zasada dynamiki

wzór na przyspieszenie,opóźnienie
a=F/m

Jednostka przyspieszenia wynikająca z II zasady dynamiki
[a]=N/kg

wzór na siłę dla II zasady dynamiki
F=a*m

wzór na masę dla II zasady dynamiki
m=F/a

Pęd
p=m*v
Jednostka pędu
[p]=kg*m/s

wzór na okres
T=1/f

wzór na częstotliwość
f=1/T

Jednostka częstotliwości
[f]=1/1s=Hz


134 3 134
Masa i gęstość substancji:
p=m/V
p-gęstość( kg/m³ lub g/cm³)
m-masa(kg)
V-objętość(m³)

Siła:
F=m*g
F-siła ciężkości(N)
m-masa(kg)
g-przyspieszenie ziemskie(m/s²)

Ciśnienie:
p=F/S
p-ciśnienie(Pa lub hPa)
F-siła(N)
S-powierzchnia(m²)

Ciśnienie hydrostatyczne:
ph=h*p*g
ph-ciśnienie hydrostatyczne(Pa)
h-wysokość(m)
p-gęstość(kg/m³)
g-przyspieszenie ziemskie(m/s²)

Siła wyporu:
Fw=p*V*g
Fw-siła wyporu (N)
p-gęstość cieczy(kg/m³)
V-objetość (m³)
g-przysp.ziem(m/s²)

Ruch jednostajny prostoliniowy:
V=s/t
V=prędkość(m/s)
s-droga(m km)
t-czas(s)

Ruch niejednostajny prostoliniowy:
Vśr=sc/tc a=ΔV/t
Vśr-prędkość średnia (m/s)
sc-cała droga(m)
tc-cały czas (s)
a-przyspieszenie(m/s²)
ΔV-zmiana prędkości(m/s)
t-czas(s)

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony:
V=a*t a=ΔV/t s=at²/2
V=prędkość(m)
a-przyspieszenie(m/s²)
t-czas(s)
s-droga(m)

Częstotliwość:
f=1/T
f-częstotliwość(Hz)
T-okres drgań(s)

Prędkość liniowa:
v=2πr/T
v-prędkość(m/s)
r-promień okręgu(m)
T-okres (s)

Dynamika ( 2zasada):
a=F/m
a-przyspieszenie(m/s²)
F-siła(N)
m-masa(kg)

Pęd:
p=m*v
p-pęd(kg*m/s)
m-masa(kg)
v-prędkość(m/s)

Praca:
W=F*s
W-praca(J)
F-siła(N)
s-przesunięcie(m)

Moc:
P=W/t
P-moc(W)
W-praca(J)
t-czas(s)

Energia potencjalna:
Ep=m*g*h
Ep-energia potencjalna(J)
m-masa(kg)
g-przysp ziem.(m/s²)
h-wysokość(m)

Energia kinetyczna:
Ek=mv²/2
Ek-energia kinetyczna(J)
m-masa(kg)
v-prędkość(m/s)

Energia mechaniczna:
E=Ek+Ep

ciepło właściwe:
c=ΔE/m*Δt
c-ciepło własciwe(J/kg*K)
ΔE-zmiana energii(J)
m-masa(kg)
Δt-zmiana czasu(s)

Natężenie pola:
E=F/q
E-natężenie(V/m)
F-siła(N)
q-ładunek(C)

Napięcie elektryczne:
U=W/q
U-napięcie(V)
W-praca(J)
q-ładunek(C)

Natężenie prądu:
I=q/t
I-natężenie(A)
q-ładunek(C)
t-czas(s)

Opór elektryczny:
R=U/I
R-opór(Ω)
U-napięcie(V)
I-natężenie(A)

Praca i moc prądu elektrycznego:
W=U*I*t lub W=U*q
W-praca(J)
U-napięcie(V)
I-natężenie(A)
t-czas
q-ładunek(C)

Moc:
P=U*I
P-moc(W)
U-napięcie(V)
I-natężenie(A)


Więc masz chyba wszystkie potrzebne wzory które możesz mieć na egzaminie.Powodzenia ! :)
328 4 328