Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T13:10:13+02:00
Dear Sir or Madam,

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

I am writing in response to your advertisement, which was published in “Dziennik Zachodni” (lub inne źródło), connected with a (holiday) job offer. I am very interested in it and I would like to apply for the position of journalist (waiter, waitress, babysitter itd. – stanowisko, o jakie się ubiegamy).

Piszę w odpowiedzi na Pana / Pani ogłoszenie, które zostało opublikowane w „Dzienniku Zachodnim” (lub inne źródło), dotyczące oferty pracy (wakacyjnej). Jestem nią bardzo zainteresowany / zainteresowana i chciałbym / chciałabym ubiegać się o stanowisko dziennikarza (kelnera, kelnerki, opiekunki do dziecka itd. - stanowisko, o jakie się ubiegamy).

I have just finished a cookery (an English, a German, a typing - typ ukończonego kursu) course. Moreover I speak Russian (lub inny język) fluently.

Właśnie ukończyłem / ukończyłam kurs gotowania (angielskiego, niemieckiego, pisania na maszynie - typ ukończonego kursu). Ponadto płynnie porozumiewam się w języku w rosyjskim (lub innym).

I have worked with different kinds of people, including adolescents.

Pracowałem / pracowałam z różnymi typami ludzi, włączając osoby niepełnoletnie.

I give an impression of reliability and friendliness in all my deeds. I always keep my head in an emergency and find it very easy to co-operate with other people.

We wszystkich moich poczynaniach sprawiam wrażanie osoby rzetelnej i przyjacielskiej. Jestem zawsze przygotowany / przygotowana na różne ewentualności i z łatwością nawiązuję współpracę z innymi ludźmi.

In addition, I am a creative person with big imagination and thousands of ideas in one minute. This makes me a suitable person to work as a / an (zawód). I am extremely dedicated to my work and always try to do my best.

Dodatkowo jestem osobą kreatywną: posiadam ogromną wyobraźnię i mnóstwo pomysłów. To czyni mnie odpowiednim kandydatem / odpowiednią kandydatką do pracy w charakterze (zawód). Jestem niezwykle oddany / oddana swojej pracy i zawsze staram się wykonywać ją jak najlepiej.

For all these reasons, I believe I would have much to contribute and would certainly acquit myself well of my duties.

W związku z powyższym wierzę, iż będę miał / miała wiele do zaoferowania i z pewnością dobrze wywiążę się ze swoich obowiązków.

I would be very grateful if I could be asked for coming for the interview.

Byłbym / byłabym bardzo zobowiązany / zobowiązana, gdyby zaproszono mnie na rozmowę kwalifikacyjną.

I am enclosing the names of two referees from Warsaw (lub jakakolwiek miejscowość), whom you can contact for further information.

Dołączam nazwiska dwóch osób z Warszawy, które mogą wystawić mi referencje i do których można zwrócić się o dalsze informacje na mój temat.

I am looking forward to hearing from you.

Z niecierpliwością czekam na odpowiedź.

Yours faithfully,

Z poważaniem,

XYZ