Zadanie 1.
Przez kaloryfer przepływa w ciągu doby 300 kg wody, zmieniając swoją temperaturę z 80C na 60C.
1 kg wody ochładzając się o 1C oddaje 4,2 kJ ciepła. Ile ciepła oddaje woda w tym kaloryferze w ciągu doby? Zapisz obliczenia.

Zadanie 2.
Maciek codziennie odkurza swój pokój. Moc silnika odkurzacza wynosi 1,5 kW. Oblicz energię w kilowatogodzinach zużytą w ciągu tygodnia na odkurzanie pokoju, jeżeli tygodniowy czas pracy odkurzacza wynosi 2 godziny.

Zadanie 3.
Ze stołu o wysokości 0,8 m spadł swobodnie kubek (prędkość początkowa równa się zero). Oblicz maksymalną wartość prędkości, jaką uzyskał kubek przed zetknięciem z podłogą. Zapisz obliczenia. Przyjmij g = 10 m/s^2

Daję najlepsze!
Proszę o rozwiązania, chociaż jednego zadania ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T14:10:37+02:00
M=300kg
ΔT=80⁰C-60⁰C=20⁰C
cw=?
Q=?

m₁=1kg
ΔT₁=1⁰C
Q=4,2kJ=4200J
cw=?

Q=cw·m₁·ΔT₁
cw=Q/m₁·ΔT₁=4200J/kg·⁰C

Q=4200J/kg·⁰C·300kg·20⁰C=25200000J=25,2MJ

zad2
P=1,5kW
t=2h
Eel=?
P=W/t
W=Eel
P=Eel/t
Eel=P·t =1,5kW·2h=3kWh


Zad 3

h=0,8m
V₀=0m/s
V=?
g=10m/s²
Ek=Ep
Ek=m·V²/2
Ep=m·g·h
m·V²/2=m·g·h
V²/2=g·h
V²=2·g·h
V=√(2·g·h)=√(2·10m/s²·0,8m)=√(16m²/s²)=4m/s