Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T19:56:22+02:00
Polonais - principalement des personnes vivant dans la région de la République polonaise, et qui est le composant principal du centre de population en dehors des frontières polonaises création d'une communauté américano-polonaise.

Polonais appartiennent au groupe des langues slaves de l'Ouest. langue parlent surtout polonais et l'alphabet latin, qui a été présenté au Xe siècle, lorsque, à partir du territoire polonais a été introduit le christianisme de rite romain. En modelant les Polonais religieux constituent une nette majorité des catholiques de rite latin, sont présents dans d'autres rites et la religion. Aujourd'hui - en plus d'environ 37 millions de Polonais qui vivent en Pologne - il est estimé que 20 millions de personnes d'origine polonaise vivant à l'extérieur du pays.
Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, poza granicami Polski tworzący zbiorowości polonijne.

Polacy należą do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Posługują się w większości językiem polskim oraz alfabetem łacińskim, który został wprowadzony w X wieku z chwilą, od której na ziemiach polskich zaczęto wprowadzać chrześcijaństwo obrządku rzymskokatolickiego. W ukształtowaniu wyznaniowym Polaków wyraźną większość stanowią katolicy obrządku łacińskiego, obecne są także inne obrządki i wyznania. Obecnie – oprócz ok. 37 mln Polaków zamieszkałych w Polsce – ocenia się, iż do 20 mln osób polskiego pochodzenia żyje poza granicami państwa.