Odpowiedzi

2010-04-10T13:40:58+02:00
Funkcja relaksacyjna, wypoczynkowa, zdrowotna, poznawcza
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T13:41:00+02:00
Funkcje współczesnej turystyki

* funkcja wypoczynkowa – przede wszystkim sprawia przyjemność i daje źródło radości życia. Jednakże jej rozwój jest konieczny z ekonomicznego punktu widzenia – do odnowy i utrzymania sił fizycznych i psychicznych człowieka, wydatkowanych w czasie pracy i poza nią. Bez wypoczynku bowiem człowiek nie jest w stanie działać efektywnie co może spowodować w konsekwencji straty poniesione w gospodarce. Niewystarczający wypoczynek prowadzi często do kumulowania się zmęczenia i przechodzi w stan wyczerpania, grożącego niebezpiecznymi powikłaniami w organizmie oraz niesprawnością w pracy i nauce.
* funkcja zdrowotna – może się przyczynić do redukcji niekorzystnych zjawisk występujących wskutek rozwoju środków masowego przekazu. Rozwój takiego przekazu informacji zaspokaja ludzkie aspiracje, ale jednocześnie oddala człowieka od przyrody, źródła przeżyć estetycznych, harmonii i porządku. Turystyka może zacieśniać kontakty z przyrodą i być czynnikiem prewencyjnym w zakresie zdrowia psychicznego.
* funkcja wychowawcza – może ona przynosić pozytywne skutki w toku całego ludzkiego życia. Turystyka, obejmując zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych oraz spełniając warunki ruchliwości przestrzennej, może stanowić znaczący element wychowania fizycznego, które wywołując zmiany cielesno – fizyczne i psychomotoryczne, ułatwia i przyspiesza socjalizację. Podczas imprez turystycznych człowiek wchodzi w nowe kręgi i grupy społeczne, gdzie musi opanować nowe role społeczne. W kontakcie z przyrodą, która jest źródłem spokoju, piękna i harmonii, turysta odkrywa też nowe wartości moralne.
* funkcja kształceniowa – może być spełniona zarówno w sensie poznawczym, jak i praktycznym. Turysta bowiem, zdobywając orientację w otaczającej go rzeczywistości przyrodniczej, społecznej i kulturowej, przyswaja sobie również pewne umiejętności i nawyki, które może spożytkować praktycznie.
* funkcja miastotwórcza – polega na rozwoju ośrodków miejskich. Pełni funkcje modernizacyjną, interesującą z punktu widzenia nowoczesnych czynników przemian społeczno – gospodarczych i przestrzennych. Występuje ona głównie na obszarach wyposażonych w walory turystyczne.
* funkcja edukacji kulturowej – składają się na nią m.in. turystyka pielgrzymkowa, archeologiczna, festiwalowa. Może być ona stymulatorem popularyzacji dorobku współczesności i kultywowania dziedzictwa przeszłości. Może więc wzbogacić postawy patriotyzmu, pojmowanego jako troska o narodową wspólnotę.
* funkcja ekonomiczna – Turyści, osiągając cele swojej podróży, są konsumentami wielu usług i dóbr, są więc nośnikami popytu na różnorodne świadczenia turystyczne. Wagę ekonomicznej funkcji turystyki zagranicznej podkreśla fakt, że dla wielu krajów jest ona bardzo istotnym działem ich międzynarodowego obrotu gospodarczego.
* funkcja etniczna – obejmuje podróże zagraniczne związane głównie z miejscem pochodzenia, urodzenia i zamieszkania w przeszłości samych turystów i ich przodków. U podstaw kształtowania się etnicznej funkij turystyki leżą liczne związki krajów emisji i krajów przejmujących turystów w płaszczyźnie historyczno – kulturowej, a także wspólne dziedzictwo historyczne i kulturowe.

</div>

* funkcja kształceniowa świadomości ekologicznej – przypisuje się jej konieczność uświadamiania trzech ogólnych spraw: po pierwsze, problem środowiska przyrodniczego i społecznego należy do najważniejszych zagadnień współczesnego życia, po drugie, turyści, organizatorzy i świadczący usługi turystyczne powinni mieć właściwy stosunek do narastających współcześnie problemów środowiska, po trzecie, trzeba zmniejszyć różnice między świadomością ekologiczną a postępowaniem ekologicznym podmiotów turystyki.
* funkcja polityczna – odgrywa ona ważną rolę w rozwoju współpracy i porozumienia między krajami i narodami. Również w turystyce krajowej daje możliwości rozpowszechniania osiągnięć np. gospodarki , efekty jej transformacji, rozwoju i modernizacji.
1 4 1
2010-04-10T13:41:57+02:00
Funkcja wypoczynkowa
Funkcja zdrowotna
Funkcja wychowawcza
Funkcja edukacji kulturowej
Funkcja kształtowania świadomości ekologicznej
Funkcja ekonomiczna
Funkcja poznawcza
Funkcja polityczna
1 5 1