Odpowiedzi

2010-04-10T14:26:36+02:00
I.1 Podstawy prawne polityki dochodowej j.s.t
Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego ustalone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (Dz.U.Nr 203 poz.1966). Sposób wykonywania budżetu w trakcie roku budżetowego regulowany jest ustawą o finansach publicznych ( ustawa z dnia 30 czerwca 2005 Dz.U Nr 249 poz 2104 ze zm.). Te akty prawne są główne i najważniejsze dla finansów samorządu terytorialnego. Według powyższej ustawy o dochodach j.s.t dochodami gminy są:
1.Wpływy z podatków
a/ od nieruchomości,
b/ rolnego,
c/ leśnego,
d/ od środków transportowych,
e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ,
f/ od spadków i darowizn,
g/ od posiadania psów,
2.wpływy z opłat
a/ skarbowej
b/ targowej
c/ miejscowej
d/ administracyjnej
e/ eksploatacyjnej
f/ innych, stanowiących dochód gminy
3.udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa / podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych/
4.subwencja ogólna
5.dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin
6.dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
7.odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych

Oprócz powyższych , należnych dochodów gminie są też dochody, które mogą zwiększać budżet gminy. Do nich między innymi należą:
1/ dotacje celowe na zadania własne i realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi j.s.t,
2/ dotacje z funduszy celowych,
3/ spadki, zapisy, darowizny,
4/ opłaty prolongacyjne oraz odsetki od zobowiązań podatkowych i innych,
5/ inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw.

Jak da się zauważyć wachlarz możliwości jakie dał ustawodawca gminom w uzyskiwaniu dochodów jest znaczny , jednak wiele gmin ma kłopoty z ich realizacją. Tak więc tylko prowadzenie dobrej, stabilnej polityki dochodowej oraz duża operatywność w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy Unijnych i krajowych może stać się dobrym , uzupełniającym wkładem finansowym budżetu.
2 3 2
2010-04-10T14:27:14+02:00
Bardzo duży poniewaz zabierają pieniądze biednym .
wykonują równiez różne prace budowlane na terenie gminy .
np. remont dróg , inne budowle rekreacyjne .
2 3 2
2010-04-10T14:46:45+02:00
Budżet gminy ma przede wszystkim wydatki które przeznacz ja na dane miasto,na jego potrzeby itp..
2 3 2