1.Podziel wyrazy zgodnie z zasadami przenoszenia wyrazów:
a) listwa
b)przesłać
c)oduczyć
d)wiosenny
e)lekki
F)aukcja
g)podsawić
h)ostrzeżenie
i)najsławniejszy
2.W których zadaniach poprawnie zaznaczono miejsca przenosień:
a)wia-dro
b)ro-zi-skrzyc
c)pa-u-za
e)flo-tyl-la
f)wz-nieść
g)najs-tar-szy
h)me-nni-ca
i)lau-re-at-ka
h)

3

Odpowiedzi

2010-04-10T15:15:19+02:00
Li-stwa
prze-słać
o-du-czyc
wio-sen-ny
lek-ki
au-kcja
pod-sta-wic
o-strze-że-nie
naj-sław-niej-szy
2,
a,b,e,
2 1 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T15:16:29+02:00
A ) list-wa
b)prze -słać
c)od-u-czyć
d)wio-sen-ny
e)lek-ki
f) nie wiem
g) pod-sta-wić
h)os-trze-że-nie
i)naj-sław-niej-szy

2. a, nie wiem jak w c, e, i
1 1 1
2010-04-10T15:16:42+02:00
1.Podziel wyrazy zgodnie z zasadami przenoszenia wyrazów:
a) listwa lis-twa
b)przesłać prze-słać
c)oduczyć
d)wiosenny wio-sen-ny
e)lekki lek-ki
F)aukcja au-kcja
g)podstawić pod-sta-wić
h)ostrzeżenie os-trze-że-nie
i)najsławniejszy naj-sła-wniej-szy
2.W których zadaniach poprawnie zaznaczono miejsca przenosień:
a)wia-dro
b)ro-zi-skrzyc ŹLE!
c)pa-u-za ŹLE
e)flo-tyl-la
f)wz-nieść ŹLE
g)najs-tar-szy ŻLE
h)me-nni-ca
i)lau-re-at-ka
h)
2 5 2