Odpowiedzi

2010-04-10T17:42:20+02:00
Według artykułu 85.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy Polak jako obywatel jest zobowiązany do obrony Ojczyzny. Zgodnie z artykułem 4.2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. O powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przygotować ma nas do tego służba wojskowa. Dokładna treść tej ustawy brzmi :

W ramach powszechnego obowiązku obrony obywatele polscy są obowiązani do spełniania służby wojskowej, służby w obronie cywilnej, odbywania przysposobienia obronnego, uczestniczenia w samoobronie ludności, pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych, odbywania służby zastępczej oraz do wykonywania świadczeń na rzecz obrony – na zasadach i w zakresie określonym w ustawie.

Służbę tą spełniać można w różnych formach w zależności od wieku, wykształcenia i stanu zdrowia. Może ona polegać na odbywaniu zasadniczej służby wojskowej, zajęć wojskowych oraz przeszkolenia wojskowego przez studentów i absolwentów szkół wyższych, ćwiczeń wojskowych oraz okresowej służby wojskowej przez żołnierzy rezerwy, a także pełnieniu czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny przez poborowych i żołnierzy rezerwy. W ramach obowiązku służby wojskowej poborowi zamiast do zasadniczej służby wojskowej - mogą być przeznaczeni do odbywania zasadniczej służby lub szkolenia poborowych w obronie cywilnej. Równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej jest pełnienie przez poborowych służby w formacjach uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych RP.

Do obowiązkowej służby wojskowej zalicza się :
mężczyzn, którzy od 1 stycznia roku kalendarzowego kończą 18 rok życia, aż do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 50 lat, a mężczyźni mający stopień chorążego lub oficerski do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat.
kobiety, które maja kwalifikacje potrzebne do służby i od 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 18 lat, aż do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 40 lat, a kobiety mające stopień chorążego lub oficerski do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 50 lat.

Do obowiązkowej służby wojskowej nie zalicza się :
obywateli polskich mających obywatelstwo innego państwa i stale zamieszkujących poza granicami państwa.
kobiety wychowujące dzieci do lat 8 oraz opiekujące się dziećmi do lat 16, zamieszkujące wraz z osobami obłożnie chorymi lub inwalidami I grupy tylko wtedy gdy opieki nad takimi osobami nie można powierzyć innym osobom.
4 3 4