Zad7 str 98 Dny jest trapez równoramienny w którym długości podstawy wynoszą 3 i 5 a ramię ma długość 4 oblicz tangens kąta ostrego tego trapezu

dlaczego>?


zad10 str 99 konstruktor stworzył projekt w którym maszt radiowy o wysokości 30m ma być wspierany dwiema linami jednakowej długości łączącymi wierzchołek masztu z ziemią pod kątem 55 stopni. Oblicz jakiej długości liny są potrzebne do wykonania projektu oraz w jakiej odległości od masztu należy przygotować mocowanie do lin... ?

dlaczego>?

1

Odpowiedzi

2010-04-11T09:40:43+02:00
Zad7
Z Twierdzenia Pitagorasa liczymy wysokość trapezu:
1² + h² = 4²
1 + h² = 16
h² = 15
h = √15
Zatem tgα = √15/1 = √15

zad10
Oznaczmy:
Odległość mocowania lin od masztu = x
Długość liny = y
Z definicji funkcji trygonometrycznych mamy:
30/x = tg55⁰
czyli x = 30/tg55⁰

30/y = sin55⁰
y = 30/sin55⁰