Odpowiedzi

2010-04-10T23:49:17+02:00
Zmiany wprowadzone w Rosji, Prusach i Austrii w XVIII w. ich znaczenie

Zmiany jakie wprowadzono w Rosji, Prusach i Austrii w XVIII w. i ich znaczenie
Rosja:
· Powołano Senat Rządzący w miejsce Dumy bojarskiej
· Ustanowiono kolegialne ministerstwa
· Władca zniósł patriarchat Cerkwi, stanął na czele Kościoła
· Zorganizowano system rang
· Założono szkoły wyższe i Akademię Nauk
· Wprowadzono trójpodział władz
Prusy:
· Wprowadzenie obowiązku szkolnego chłopców
· Równouprawnienie wyznań i podporządkowanie kościoła państwu
· Reforma sądownictwa i kodyfikacja prawa
· Usprawnienie gospodarki: zasiedlenie nieużytków, melioracja gruntów, budowa kanałów i dróg bitych
· Wolność osobista chłopów i odrobek pańszczyźniany tylko 2 dni w tygodniu
Austria:
· Centralizacja władzy, rozbudowa sytemu podatkowego, wzmocnienie armii, merkantylizm w gospodarce
· Swoboda kultu religijnego
· Likwidacja zakonów żebraczych i kontemplacyjnych oraz zakonu jezuitów
· Reforma szkolnictwa przebiegła podobnie jak w Prusach
· Prawo Żydów do studiowania i wykonywania zawodów
· Duchowieństwo zostało podporządkowane państwu
· Zakaz tortur, zasada równości, wobec prawa karnego
· Zniesienie poddaństwa chłopów, ograniczenie pańszczyzny i zakresu sadownictwa pańskiego nad chłopem.

Znaczenie tych zmian
Ze względu na bunt ludności Oświecenia, we Francji wybuchła rewolucja. W państwach tych przeprowadzono zmiany te dlatego, żeby nie doprowadzić do wielkich rewolucji i całkowitego nieładu w państwie, dlatego też zmiany te maja ogromne znaczenie.