Odpowiedzi

2010-04-10T23:28:15+02:00
Szybkość w ruchu jednostajnym
v = s / t

v - szybkość, s - droga,
t - czas ruchu

Droga w ruchu jednostajnym
s = v · t

jw .

Czas ruchu jednostajnego
t = s / v

jw .

Szybkość w ruchu jednostajnym po okręgu
v = 2· p · r / T

p = 3,14, r - promień okręgu, T - czas 1 okrążenia

Przyspieszenie
a = (v - v0 ) / t

a - przyspieszenie,
v - szybkość końcowa,
v0 - szybkość początkowa

Szybkość w ruchu
jednostajnie przyspieszonym
(gdy vo =0)
v = a · t
t = v / a
jw .

Droga w ruchu
jednostajnie
przyspieszonym
(gdy vo =0)
s = a · t 2 / 2
a = 2 · s / t 2
jw .

Czas w ruchu jednostajnie przyspieszonym
(gdy vo =0)


jw .

Pęd ciała
p = m · v
m = p / v

v = p / m
p - pęd, m - masa

Siła
F = m · a
m = F / a

a = F / m
F - siła, reszta jw.

Ciężar ciała
F = m · g

g - przyspieszenie ziemskie, jw.

Praca
W = F · s
F = W / s

s = W / F
W - praca,
s - przesunięcie.

Moc
P = W / t
W = P · t

t = W / P
P - moc, reszta jw.

Energia potencjalna grawitacji
Ep = m · g · h
m= Ep / gh

h= Ep / mg
Ep - energia potencjalna,
jw .

Energia kinetyczna
Ek = m · v 2/ 2
m = 2·Ek / v 2
Ek - energia kinetyczna, jw.

Równanie dźwigni
F1 · r1 = F2· r2

F1 i F2 siły na obu ramionach, r1 i r2 ramiona dźwigni

Gęstość ciała
r = m / V
m = r · V

V = m / r
r - (to jest ro) gęstość, V - objętość ciała,
m - masa

Ciepło właściwe
c = Q /(m · D t)

c - ciepło właściwe,
m - masa ciała,
Q - dostarczone ciepło,
D t -przyrost temp.
D t= (tk-tp)

Dostarczone ciepło przy ogrzewaniu
Q = c · m · D t

jw .

Częstotliwość
f = 1 /T
T = 1 / f
T - okres drgań,
f - częstotliwość.

Długość fali
l = v · T = v / f
v = l / T

v = l · f
l - długość fali,
v- szybkość, jw.

Natężenie prądu
I = q / t
q = I · t

t = q / I
I- natężenie, t- czas
q- przepływający ładunek,

Napięcie elektryczne
U = W / q
W = U · q

q = W / U
U - napięcie,
W - praca prądu, jw.

Praca prądu
W = U · I · t
I = W / (U · t)
jw .

Moc prądu
P = U · I
U = P / I

I = P / U
P - moc prądu, jw.

Opór elektryczny (rezystancja)
R = U / I
U = I · R

I = U / R
R - opór elektryczny, jw.

Opór zastępczy połączenia szeregowego
Rz =R1 + R2 +...

Rz - opór zastępczy.

Opór zastępczy połączenia równoległego
1/ Rz = 1/R1 + 1/R2 +...

jw .

Przekładnia transformatora
U1 / U2 = z1 / z2

I2 / I1 = z1 / z2

U1 , U2-napięcia na
cewkach 1 i 2,
I1 , I2 -natężenia w
cewkach 1 i 2,
z1, z2 -ilość zwojów
w cewce 1 i 2

Zdolność skupiająca soczewki
Z = 1 / f
f = 1 / Z
Z - zdolność skupiająca,
f - ogniskowa soczewki

140 3 140