ZADANIA Z PROGRAMOWANIA Z PASCALA
1)dana jest tablica rekordów w której każdy rekord opisuje dane ucznia. napisz funkcję której wynikiem będzie imię i nazwisko ucznia z najwyższą średnią

podpowiedzi od nauczyciela jakie dostałam:
imię:string[]
nazwisko:string[]
klasa:string[]
srednia:real
w funkcji wykorzystuje średnią

2)napisz program z tablicą rekordów w której każdy rekord opisuje samochód

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T16:27:51+02:00
Program baza;
type
oso=record
im:string[15];
naz:string[35];
plec:char;
wiek:byte;
srednia:real;
end;
osoba=file of oso;
var
x:oso;
n,i:byte;
p:osoba;
begin
writeln('ile elmentow wprowadzi do pliku');
write('n=');
readln(n);
assign(p,'c:\z14.dat');
rewrite (p);
for i:=1 to n do
begin
writeln;
writeln('osoba',i,'.:');
with x do
begin
write('imie');
readln (im);
write('nazwisko');
read(naz);
repeat
write('plec(k/m)');
read(plec);
until
(plec='k') or (plec='m');
write('wiek');
readln(wiek);
write('srednia ocen semestralnych');
readln(srednia);
end;
write(p,x)
end;
close(p)
end.