Odpowiedzi

2010-04-11T13:28:55+02:00
I. Formy działalności turystyczno – krajoznawczej:

1. wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu,
2. wycieczki turystyczno – krajoznawcze,
3. imprezy krajoznawczo – turystyczne takie jak: biwaki, konkursy, rajdy, turnieje.

II. Organizacja działalności turystyczno – krajoznawczej w szkole

1. wycieczki i inne imprezy krajoznawczo – turystyczne powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej. Organizując wycieczki należy kierować się następującymi zasadami:
1. uczniowie klas I – III uczestniczą przede wszystkim w wycieczkach przedmiotowych i krajoznawczo – turystycznych na terenie najbliższej okolicy w zasadzie w granicach swojego województwa;
2. uczniowie klas IV – VI uczestniczą w wycieczkach przedmiotowych, krajoznawczo – turystycznych na terenie swojego województwa, regionu geograficzno – turystycznego, a następnie całego kraju;
3. uczniowie klas I – IV mogą uczestniczyć w wycieczkach 1 – dniowych;
4. uczniowie klas V – VI mogą uczestniczyć w wycieczkach 1,2 i 3 dniowych;
2. Na udział uczniów w wycieczce ( z wyjątkiem wycieczki przedmiotowej odbywającej się w ramach zajęć lekcyjnych) i imprezach wymagana jest zgoda rodziców;
3. Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu;
4. Program, skład uczestników , kierownika i opiekunów zatwierdza dyrektor szkoły podpisując wypełnioną kartę wycieczki;

III. Zasady opieki i bezpieczeństwa podczas wycieczek i imprez turystyczno - krajoznawczych

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie;
2. Na wycieczce przedmiotowej lub turystyczno – krajoznawczej poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania z środków lokomocji opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 15 uczniów;
3. Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej udającej się poza teren szkoły przy korzystaniu z publicznych środków lokomocji, ewentualnie udającej się poza miejscowość będącą siedziba szkoły opiekę powinna sprawować jedna osoba na 10 uczniów;
4. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki;
5. Organizując wycieczkę autokarową należy przestrzegać następujących zasad:
1. Do przewozu dzieci i młodzieży należy wykorzystać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy;
2. Liczba uczestników wycieczki nie może przekroczyć ilości miejsc siedzących w autokarze;
3. Miejsca przy drzwiach powinny zajmować osoby dorosłe;
4. Przejścia w autokarze powinny być wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji;
5. W czasie jazdy dzieci nie mogą: spacerować po autokarze, stawać na siedzeniach, wychylać się przez okna;
6. W trakcie jazdy należy organizować kilkunasto-minutowe przerwy na odpoczynek. Postoje te mogą być organizowane tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Czas jazdy uzależniony jest od wieku uczestników i rodzaju wycieczki;
7. Należy pamiętać, aby po każdej przerwie w podróży dokładnie sprawdzić stan liczebny dzieci, niedopuszczalna jest forma „kogo nie ma” (zdarzają się przypadki nie zabrania z miejsca odpoczynku wszystkich uczestników wycieczki);

IV. Obowiązki kierownika wycieczki:

1. Opracowanie programu i harmonogramu oraz wypełnienie karty wycieczki;
2. Zapoznanie z regulaminem i harmonogramem każdego uczestnika;
3. Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
4. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa oraz kontrola ich przestrzegania;
5. Określenie wymagań dotyczących sprzętu i wyposażenia uczestników wycieczki oraz dopilnowanie, aby wszyscy uczestnicy byli właściwie zaopatrzeni;
6. Organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników;
7. Podział zadań wśród uczestników;
8. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
9. Podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu wspólnie z uczestnikami;

V. Obowiązki opiekuna wycieczki:

1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami;
2. współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki;
3. nadzór nad przestrzeganiem regulaminu, wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
4. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki;

VI. Ubezpieczenie uczestników

1. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą się zdarzyć na wycieczce;
2. Obowiązkiem kierownika jest sprawdzenie warunków ubezpieczenia, którym objęci są obowiązkowo wszyscy uczniowie w pierwszych dniach roku szkolnego;

VII. Na wszelkie zmiany i odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu musi wyrazić zgodę dyrektor szkoły.
Adnotacja : do regulaminu dołączony wykaz najważniejszych aktualnych przepisów dotyczących obowiązków szkół i ich pracowników związanych z bezpieczeństwem podczas organizowania działalności turystyczno – krajoznawczej.

WYKAZ PRZEPISÓW:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. nr 135, poz. 1516).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i nie publicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. nr 6, poz. 69 2003 r.).
3. Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku określa warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne ( Dz. U. nr 57, poz. 358).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie uprawiania alpinizmu ( Dz. U. nr 145, poz. 1624).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 1997 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jaki muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz. U. nr 18, poz. 102).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dna 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej ( Dz. U. nr 101, poz. 1095).
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek ( Dz. U. nr 72, poz. 752).

Opracowała: mgr Barbara Barańska
2 4 2
2010-04-11T13:31:20+02:00
REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ

SPORZĄDZONY W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 8 listopada 2001r.

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

1. Termin, cel i program wycieczki w formie wypełnionej karty (załącznik nr 1) musi być zatwierdzony przez dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby nie później niż na 3 dni przed zorganizowaniem imprezy.
W przypadku organizowania wycieczki zagranicznej należy zgłosić odpowiednią dokumentację do dyrekcji. Dyrektor szkoły powiadamia o wyjeździe zagranicznym organ prowadzący szkołę i organ nadzoru pedagogicznego.

2. Kierownikiem wycieczki powinien być wychowawca klasy. Opiekunami mogą być rodzice uczniów .

- Ilość opiekunów zależy od ilości osób, celu i miejsca wycieczki.

3. Wycieczka powinna być poprzedzona zebraniem z rodzicami , na którym kierownik lub opiekun wycieczki

- poinformuje rodziców, jaki jest cel, termin, koszt i program imprezy, sposób zakwaterowania i wyżywienia,
- poda adres domu noclegowego (jeżeli przewidziane są noclegi)
- omówi Regulamin wycieczki i zobowiąże rodziców oświadczeniem pisemnym, że wyrażają zgodę na udział dziecka w wycieczce i ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez ich dzieci. (załącznik nr 2)

4. Uczeń – uczestnik wycieczki- na wycieczce szkolnej reprezentuje własną szkołę, klasę oraz siebie i powinien przestrzegać zasad określonych przez Regulamin Szkoły:

- musi posiadać dokument tożsamości,
- nie może używać alkoholu, papierosów i środków odurzających,
- musi przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności i lekceważenia obowiązków, realizować program wycieczki, dbać o zdrowie własne i swoich kolegów, wykonywać polecenia kierownika i opiekunów oraz osób obsługujących imprezę (przewodników, pilotów wycieczek),
- nie może samodzielnie oddalać się od grupy bez uzyskania stosownej zgody.

Uczestników wycieczki powinno łączyć zrozumienie, życzliwość i wzajemny szacunek.

5. Po zakończeniu wycieczki, impreza powinna być podsumowana, oceniona i rozliczona finansowo przez organizatorów wobec dyrektora szkoły i rodziców.

6. Uczniom nie biorącym udziału w wycieczce wychowawca lub nauczyciel organizujący wycieczkę zobowiązany jest zorganizować zajęcia zastępcze.

Regulamin został opracowany przez mgr inż. Małgorzatę Traczyk.
Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.