Proszę o przetłumaczenie tego tekstu na j. angileski. Dzięki:)

Każdy człowiek zna taką osobę ,która jest uczynna ,dobra, popiera ją i taką osobę nazywamy autorytetem .Również i ja mam swój autorytet, a jest nim pani Janina Ochojska. Pani Janina Ochojska w dzieciństwie zachorowała na polio i spędziła wiele lat w szpitalach i placówkach rehabilitacyjnych. Mimo że choroba wpłynęła znacząco na rozwój fizyczny, nie zahamowała rozwoju duchowego i intelektualnego . Heroiczna walka z własną chorobą uczyniła ją bardziej świadomą ludzkiego cierpienia i potrzeby wspierania niepełnosprawnych w walce o niezależność i samorealizację . Gdy wyjechała do Francji na operację tam zetknęła się z ideą pomocy humanitarnej . Została wolontariuszką . Jako wolontariuszka działała dla fundacji "EquiLibre", wyszukując kontakty i koordynując pomoc dla Polski. Realizowała misję Polskiej Akcji Humanitarnej niesienia pomocy ofiarom wojen i klęsk żywiołowych w kraju i za granicą. Woziła jedzenie i dary dla osób za granicę .Podróże były często niebezpieczne ,ale zawsze starała się dotrzeć do celu .Pani Ochojska zawsze wie co i komu jest bardzo potrzebne, niektórym potrzebne są leki ,a innym woda więc starała się dowieść leki oraz wybudować studnie . .Dzięki jej charyzmie, nadzwyczajnym umiejętnościom i wytrwałości stała się jedną z najlepiej znanych organizacji humanitarnych w Polsce. Przekształciła polski oddział „EquiLibre”, działający w Polsce, w Polską Akcję Humanitarną, której jest prezesem .I dlatego pani Janina Ochojska Jest moim autorytetem za to co zrobiła dla potrzebujących ja również staram się robić co mogę aby pomóc innym .Jest osobą która nie przechodzi obok ludzkiego cierpienia i to u niej najbardziej cenie.

3

Odpowiedzi

2010-04-11T15:44:29+02:00
Every man knows the this sort of person which is accommodating, good, he/she is supporting her and we are calling the this sort of person the authority. also and I have my authority, and for you Janina Ochojska is it. For you Janina Ochojska in the childhood fell ill with polio and she spent a lot of years at hospitals and rehabilitation institutions. Even though illness affected the physical development considerably, she didn't stop the spiritual and intellectual development. The heroic fight against own illness made her more conscious of human suffering and the need to support of disabled persons in the fight for the independence and the self-realization. When went for the operation to France there touched the idea of the humanitarian aid. She became the volunteer. As the volunteer for the foundation "EquiLibre" acted, searching for contacts and coordinating the help for Poland. She carried out the mission of the Polish Humanitarian Action of coming to victims' of wars and natural disasters aid at home and abroad. She carried the food and gifts for persons abroad.


To Wszystko jest Przetłumaczone do -.... za granicę.
2010-04-11T15:45:17+02:00
Everyone knows that person who is attentive, good, support it and that person is called authority. Also, I have my own authority, and it is Janina Ochojska. Janina Ochojska a child fell ill with polio and spent many years in hospitals and rehabilitation centers. Although the disease significantly influenced the development of physical, not impeded the development of spiritual and intellectual. The heroic struggle of his own illness made her more conscious of human suffering and the need to support disabled people in the struggle for independence and self-fulfillment. When she went to France for an operation there, she had contact with the idea of humanitarian aid. She was a volunteer. Acted as a volunteer for the foundation, "EquiLibre, searching for contacts and coordination support for Polish. Pursue the mission of the Polish Humanitarian assistance to victims of wars and natural disasters at home and abroad. Hauled food and gifts for people overseas. Travel was often dangerous, but always tried to reach the goal. Ochojska you always know what and who is very much needed, certain medications are needed, and another water so try to prove the drugs and build wells. . Thanks to her charisma, extraordinary skill and perseverance became one of the best-known humanitarian organizations in Poland. Transformed the Polish branch of "EquiLibre, operating in Poland, the Polish Humanitarian Organization, which is the president. That's why Mrs. Janina Ochojska is my authority for what you did for the needy I also try to do what I can to help others. He is a person who does not pass addition to human suffering and is at her best price.
2010-04-11T15:48:35+02:00
Everyone knows that person who is attentive, good, support it and call that person the authority.
I also have my own authority, and it is Janina Ochojska.
Janina Ochojska a child fell ill with polio and spent many years in hospitals and rehabilitation centers. Although the disease significantly influenced the development of physical, not impeded the development of spiritual and intellectual.The heroic struggle of his own illness made her more conscious of human suffering and the need to support disabled people in the struggle for independence and self-fulfillment.When she went to France for an operation there, she had contact with the idea of humanitarian assistance. She was a volunteer. Acted as a volunteer for the foundation, EquiLibre, searching for contacts and coordination support for Polish. Pursue the mission of the Polish Humanitarian assistance to victims of wars and natural disasters at home and abroad.
Travel was often dangerous, but always tried to reach the goal. Ochojska you always know what and who is very much needed, certain medications are needed, and another water so try to prove the drugs and build wells. . Thanks to her charisma, extraordinary skill and perseverance became one of the best-known humanitarian organizations in Poland. Transformed the Polish branch of quot EquiLibre, operating in Poland, the Polish Humanitarian Organization, which is the president. That why Mrs. Janina Ochojska is my authority for what you did for the needy I also try to do what I can to help others. He is a person who does not pass addition to human suffering and is at her best price.:)