Odpowiedzi

2010-04-11T18:10:44+02:00

1. Przyczyny Jesieni Narodów:
sytuacja międzynarodowa, zmiany na szczeblach władzy w USA i ZSRR, kryzys gospodarczy w ZSRR, początek pierestrojki
procesy rozpadu socjalistycznego kryzysy gospodarcze, wzrost tendencji
2.Przebieg Jesieni Narodów:
a)Polska: legalizacja związku "Solidarność", obrady Okrągłego Stołu i "początek marszu po władzę" opozycji.
b)Niemcy(RFN i NRD do3.XI.1991)początek procesów wewnątrz-zjednoczeniowych, upadek reżimu Honeckera, obalenie muru berlińskiego.1 2 1
2010-04-11T18:52:03+02:00
1. Przyczyny Jesieni Ludów:
a) czynniki pośrednie(zewnętrzne) prowadzące do procesu Jesieni Ludów(sytuacja międzynarodowa, zmiany na szczblach władzy w USA i ZSRR, kryzys gospodarczy w ZSRR, początek pierestrojki)
b) czynniki bezpośrednie (wewnętrzne procesy rozpadu socjalistycznego ustroju)
prowadzące do procesu Jesieni Ludów (kryzysy gospodarcze, wzrost tendencji nacjonalistycznych)

2.Przebieg Jesieni Ludów:
a)Polska: Legalizacja związku "Solidarność", obrady Okrągłego Stołu i "początek marszu po władzę" opozycji
b)Niemcy (Rfn i NRD do 3.11.1991) początek procesów wewnątrz-zjednoczeniowych, upadek reżimu Honeckera, obalenie muru berlińskiego
c)Czechosłowacja: aksamitna rewolucja
d)Węgry: obrady ''trójkątnego stołu"
e)Inne: Albania, Bułgaria, Jugosławia, Rumunia
1 3 1