Odpowiedzi

2010-04-11T19:46:58+02:00
Dudamel jest synem puzonista i pedagog. Studiował muzykę od najmłodszych lat, zaangażowanie się w El Sistema , słynny wenezuelski program edukacji muzycznej, i zajął się gry na skrzypcach w wieku lat dziesięciu. He soon began to study composition . Wkrótce rozpoczął studia kompozycji . He attended the Jacinto Lara Conservatory, where he was taught the violin by José Luis Jiménez. Uczęszczał do Konserwatorium Jacinto Lara, gdzie uczył gry na skrzypcach przez José Luis Jiménez. He then went on to work with José Francisco del Castillo at the Latin-American Violin Academy . Następnie udał się do pracy z José Francisco del Castillo w latynoamerykańskich skrzypce Akademii .

He began to study conducting in 1995, first with Rodolfo Saglimbeni , then later with José Antonio Abreu . Rozpoczął studia dyrygenckie w 1995 r., pierwszy z Rodolfo Saglimbeni , a potem z José Antonio Abreu . In 1999, he was appointed music director of the Orquesta Sinfónica Simón Bolívar , the national youth orchestra of Venezuela, and toured several countries. W 1999 roku został mianowany dyrektorem muzycznym Orquesta Sinfonica Simón Bolívar , Narodową Orkiestrą młodzieży Wenezueli, i zwiedził kilka krajów.

Dudamel began to win a number of conducting competitions, including the Gustav Mahler Conducting Prize in Germany in 2004. His reputation began to spread, and he was noticed by conductors such as Simon Rattle and Claudio Abbado , who accepted invitations to conduct the Simón Bolívar Orchestra in Venezuela. Dudamel zaczął wygraj liczba organizowanie konkursów, w tym Gustawa Mahlera Prowadzenie Nagroda w Niemczech w 2004 roku. Jego reputacja zaczęła się rozpowszechniać, a on został dostrzeżony przez takich dyrygentów jak Simon Rattle i Claudio Abbado , które przyjęły zaproszenie do prowadzenia Orkiestra Simon Bolivar w Wenezueli.