Odpowiedzi

2010-04-11T19:56:52+02:00
Skutkiem pierwszego najazdu tatarskiego na ziemie polski były oczywiście straty materialne i ludnościowe. Te ostatnie dotyczyły zarówno poległych w starciach z Mongołami jak i ludności cywilnej. Nieduża natomiast była liczba wziętych do niewoli, ponieważ Tatarzy brali w jasyr tylko podczas działań rozpoznawczych gdy wracali na Ruś.

Ważnym następstwem politycznym wypraw mongolskich był rozpad monarchii Henryków śląskich, którzy podejmowali próby zjednoczenia kraju i przezwyciężenia rozbicia dzielnicowego. Rządy śląskie w Małopolsce, mimo poparcia miejscowego rycerstwa , przetrwały tylko kilka miesięcy. Nietrwałe okazało się także władztwo synów Henryka Pobożnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Sam Śląsk uległ podziałowi na trzy części. Najazdy przyczyniły się do pogłębienia rozbicia dzielnicowego.
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T20:11:22+02:00
Najazd mongolski doprowadził do dużych zniszczeń na terenach polskich, ale nie doprowadził, jak to się stało w przypadku Rusi, do uzależnienia kraju od najeźdźcy.

-Dewastacja kraju i straty ludności
-związanie sił polskich i zabezpieczenia głównych sił działających na Węgrzech,

- straty w ludności, (szacuje sie 22 tys., w tym około 10 tys. poległych bezpośrednio w bitwach, 10 tys. wymordowanej ludności cywilnej, maksymalnie 2 tys. ludności wziętej w jasyr.)

-. Rządy Henryków śląskich w Małopolsce po wycofaniu się Bajdara przetrwały zaledwie kilka miesięcy, a tron krakowski został przejęty przez Konrada mazowieckiego.
-w Wielkopolsce władze odzyskują książęta wielkopolscy Przemysł I i Bolesław Pobożny. - Śląsk po śmierci Henryka Pobożnego został podzielony pomiędzy jego synów, co spowodowało pomniejszenie jego znaczenia, a co za tym idzie książęta śląscy stracili realny wpływ na politykę ówczesnej Polski.
-Klęska pod Legnicą wstrzymała na długie lata proces jednoczenia państwa polskiego.
-W latach po najeździe utrwaliły się czynniki decentralizujące, prowadzące do jeszcze większego rozdrobnienia dzielnicowego.
-Sytuacja ta osłabiła możliwości obronne ziem polskich, a także pozycję polityczną Polski w tej części Europy.
9 2 9