Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T20:06:30+01:00
Drodzy , kochani, najlepsi rodzice
Pisze do panstwa ten list aby pochwalić jaką mam teraz wspaniałą klasę w tym roku. Jest niezmiernie miła i uprzejma a nie taka naburmuszona i nieznośnia jak poprzednia, ale ja przecież nie o tym. Więc straszliwie cieszę się że mam te urocze dzieciaczki pod moją opieką.
Taki Jaś Kowalski np. bardzo utalenotwany chłopiec. Umie wszysto. Z geografii jest miestrzem, umie określić położenie Warszawy, Poznania , Krakowa i wszystkich innych dużych miast. A taka Kasia Malinowska to dopiero jest najgrzeczniejsza. Uprzejma, miła i wcale nie najbrzydsza. Podoba się wszystkim chłopakom np. takiemu Józkowi. On wreszcie napisałam wypracowanie na 5 ale żeby nie było że ja bo potępiam. To również znakomity chłopiec i bardzo dobry z muzyki. Pieknie śpiewa aż mi się go dobrze słucha. Na akademii odstatnio tak zaśpiewał pięknie że aż wszyscy się popłakali ale moi drodzy wcale nie ze śmiechu tylko z jego wzruszającego głosu. A Ela to już przechodzi samą siebie, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Dostała 6 z geometrii, 5 z angielskiego . Bardzo mądra dziewczynka , bardzo. A Krzyś, jak on pięknie gra na pianinie aż pozazdrościć. Albo taka Kamilka , ona to jest najlepsza z w-fu . Szybko biega, po prostu aż brak słów. Była ostatnio na zawodach, zajęła ostatnie miejsce ale to nie dlatego że pomału biegła bo przeciez szybko biega tylko dla tego że sręciła sobie nogę. Biedactwo, aż mi jej żal , musze ją odiwedzić bo dawno jej nie widziałam bo przecież do szkoły nie chodzi.
Wszystkie dzieciaczki są wspaniałe. Wszystkie kocham ponad życie. Drodzy rodzicie macie cudne dzieci bądźie z nich dumni.
Pani Krysia.
1 2 1
2009-11-03T20:24:33+01:00
Prawie każdy czynny nauczyciel pełni funkcję wychowawcy klasy. Uczy swego przedmiotu, a oprócz tego zajmuje się najróżniejszymi sprawami, dotyczącymi jednej z klas. Wychowawcą klasy jest się „z urzędu”. Dysponuje się również „urzędowym” przydziałem czasu – 1 godzina tygodniowo. W tym miejscu należy wyjaśnić co należy rozumieć pod pojęciem „wychowawcy klasy” i jaki jest zakres i treść tego pojęcia.
Traktując termin wychowawcy klasy najogólniej, tj. w znaczeniu „każdy, kto zajmuje się wychowaniem”, można wyróżnić przynajmniej dwie grupy wychowawców:
zajmujących się wychowaniem profesjonalnie,
zajmujących się wychowaniem nieprofesjonalnie, z tzw. obowiązku prawno – moralnego (np. rodzice), dla osobistej satysfakcji i dobra ogółu (np. kuratorzy społeczni), lub przy okazji pełnienia innego zawodu (np. dziennikarz).
Można więc mówić o zawodzie nauczyciel jako wychowawcy należącego do pierwszej gru-py. Istotą zadań należących do wychowawcy klasy jest, sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami i kierowanie i kierowanie życiem zespołowym klasy. Zatem nauczyciel prowadzi w po-wierzonej mu klasie planową pracę, zmierzającą do pełnej realizacji celów wychowawczych szkoły, przede wszystkim przez wytworzenie zwartego zespołu uczniowskiego, świadomie współdziałają-cego z nauczycielami wychowawcami w pracy nad osiąganiem przez klasę jak najlepszych wyni-ków w nauce i wychowaniu. Wartością autoteliczną zawodu nauczyciela jest wychowanie człowie-ka mądrego, który posiada jednakże odpowiedni sposób wiedzy empirycznej, koniecznej do podej-mowania decyzji moralnie słusznych. Nauczyciel jako wychowawca moralny sam musi być czło-wiekiem mądrym. Dobry nauczyciel musi przeto znać – nade wszystko – rozumieć kształtującą nas tradycję kulturową Zachodu. Znajomość i zrozumienie tej tradycji jest nieodzownym fundamentem wiedzy etycznej. Dobry nauczyciel musi mieć także wiedzę o faktach dotyczących przynajmniej tych dziedzin współczesnej nauki, które najbardziej wpływają na nasze indywidualne i społeczne życie oraz stosunek do siebie samych, do innych ludzi, do przyrody i do całości dziedzictwa kultu-rowego. W drugiej połowie XX wieku do takich dyscyplin zalicza się najczęściej biologię i medy-cynę – obejmując ją wspólną nazwą nauk biochemicznych – ekologię oraz informatykę. Wymie-nione dziedziny ludzkiej aktywności dostarczają także wielu trudnych do rozwiązania dylematów etycznych. Funkcja nauczyciela jako moralnego wychowawcy jest niezmiernie ważna w dzisiej-szych czasach, zwłaszcza przy obecnym zatracaniu przez ludzi podstawowych wartości moralnych.