Przetlumaczyc to na present simple:
NIE PRZEZ TRANSTALATOR CZY COS
JAK NAJSZYBCIEJ!!!
Głównym przesłaniem filmu jest, jak myślę, pokazanie wszystkim, że Eminem nie miał wcale łatwego życia, że wiele widział i przeżył - stąd więc biorą się jego poglądy i teksty. Mimo kilku wpadek każdy wytrwa do końca, zwłaszcza jeśli jest zagorzałym fanem rapera.
Obawiam się jednak, jak zareaguje na film średnie pokolenie, czyli nasi rodzice i nauczyciele. Jeśli będą chcieli dowiedzieć się czegoś interesującego o życiu tego kontrowersyjnego muzyka, mogą być zdziwieni ilością przekleństw, głośna muzyką. To jednak jest świat ich dzieci, którym one naprawdę żyją. Film opowiada bowiem o młodym chłopaku, który naprawdę chciał spełnić swoje marzenia i któremu, co ważniejsze - udało się to.
Film powinien zobaczyć każdy, gdyż czas młodego rapera z Detroit tak naprawdę dopiero się zaczyna. Eminem ciągle budzi kontrowersje, ale tez i zachwyca coraz więcej ludzi. Moim zdaniem może tak już pozostać na zawsze.

2

Odpowiedzi

2009-11-03T20:00:52+01:00
He is main sending the film, how I think, showing for everyone that Eminem didn't have an easy life at all a lot could see and survived - from here so views and texts are themselves overcome him. In spite of a few slip-ups everyone will persevere until the end, particularly if he is an ardent fan of the rapper. However I am afraid, how an average generation will react to the film, that is our parents and teachers. If will want to learn for some reason being interested about the life in this controversial musician, can be surprised at the amount of curses, loud with music. It is however world of their children, with which they really live. Because the film is telling about the young boy which really wanted to make his dreams come true and for which, more important - it throve. Everyone should see the film, because time of the young rapper from Detroit actually only is beginning. Eminem still is stirring up controversy, but of theses and more and more people are enrapturing. In my opinion he can so already stay forever.
2009-11-03T20:15:08+01:00
There is main message of movie, as I think, showing all, that did not have simple (easy) life absolutely Eminem, that many saw and it has survived so, views are taken - from there and texts. Each will persist in spite of several mishaps to the end, especially if there is ardent fan rapera. However, I fear , as average generation will react to movie, or our fathers (parents) and teachers. If they want inform something about life this argumentative music (musician; composer) interesting < interest (concern) >, there can be surprised amount przekleństw, loud music. However, there is world of their child, really, they live which (who). So, movie tells about young boy, really, which (who) wanted to grant dreams and which (who), that important it has managed -. Movie should see each, because really, young time is begun with (from) detroit only so rapera. It wakes up argumentations continuously Eminem, but theses and it charms people more and more. It can remain on always in my opinion already so.