Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T00:37:11+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1. Kultura.
Ugruntowanie w społeczeństwie poczucia odpowiedzialności za państwo
-Obok istniejących wydziałów teologicznych na uniwersytecie w Warszawie i Wilnie działał powstały w roku odzyskania niepodległości Katolicki Uniwersytet Lubelski
-Przy KUL działało Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej
-W 1938 r. kanonizowano jezuitę Andrzeja Pobolę, dzięki temu rozwinął się ruch pielgrzymkowy do miejsc kultu, szczególnie maryjnego.
-Wprowadzenie siedmioletniego obowiązku szkolnego
-Nauka w szkole średniej trwała 6 lat: 4 klasy gimnazjum i 2 klasy liceum
-unowocześnienie programów i metod nauczania, opartych na wartościach moralnych i patriotycznych
-Nastąpił bujny rozwój wielu dyscyplin wchodzących w skład nauk społecznych
-Lata międzywojenne przyniosły bujny, niespotykany dotąd rozwój literatury. Społeczeństwo, dzięki szkole, prasie i radiu, uzyskało do niej szeroki dostęp
-Powstanie Polskiego Radia ułatwiało popularyzację muzyki
-Niepodległe państwo stworzyło warunki rozwoju kultury fizycznej i sportu. Powstało wiele klubów sportowych, w tym także robotniczych. Oglądanie zawodów sportowych i słuchanie sprawozdań przez radio stało się pasją milionów Polaków
-Wykształcono całe pokolenie specjalistów, a mecenat państwa przyczynił się do rozwoju nauki i kultury w jej różnorodnych przejawach. System kulturalno-oświatowy objął swoim oddziaływaniem miliony obywateli, stopniowo usuwał zaniedbania spowodowane brakiem własnej państwowości, przyczyniał się do podniesienia poziomu umysłowego i kulturalnego społeczeństwa polskiego.
2. Gospodarka.
-Stopniowo zaczął włączać się do procesów odbudowy kapitałów prywatnych, ponieważ inflacja spowodowała korzystną koniunkturę dla przemysłu: wzrastał popyt na wyroby przemysłowe w kraju
-Likwidowanie powstałych w wyniku wojny ugorów
-W następnych latach w wyniku zagospodarowania nieużytków powierzchnia upraw dość systematycznie rosła
-Zastosowano także nowe technologie w strukturze zasiewów, które okazały się wydajniejsze, ale nie wskazywały postępu w porównaniu z okresem przedwojennym
-sprawa parcelacji majątków obszarniczych
-Coraz większą uwagę zwracano na dobór materiału hodowlanego, bardziej intensywne żywienie, lepszą opiekę zootechniczną i weterynaryjną
3. Ustrój.
-Rada Regencyjna oddała Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem polskim
-formatowanie komitetu koalicyjnego
-dekret wprowadzający m. in. 8-godzinny dzień prac i ubezpieczenia na wypadek choroby
4. Konstytucja marcowa.
Sejm Ustawodawczy uchwalił konstytucję 17.03.1921r. przeciwne wprowadzeniu ustawy były partie lewicowe (PPS,PSL 'Wyzwolenie'). W wyniku działań prawicy konstytucja marcowa przyznawała stosunkowo nieduże uprawnienia prezydentowi. miał on być wybierany na okres 7 lat przez wspólne zebranie sejmu i senatu. konstytucja uznawała i poręczała duży zakres praw obywatelskich - wolność osobistą, nietykalność mieszkania,własność prywatną, wolność myśli, przekonań, wiary.
mniejszosciom narodowym zapewniała prawo do zachowania tożsamości narodowej,własnego języka i kultury.
28 3 28
O co chodzi w Kulturalnych i tam pisze... Przy KUL? Na początku...! ;)
KUL- Katolicki Uniwersytet Lubelski
KUL- Katolicki Uniwersytet Lubelski