Young people in the USA now use technology more than theri parents. A recent report shows that more than 87% of US teenagers use the Internet, and half of them go online every day. They use the Internet, mainly to play games, but also to listen to miusic, to get information and to buy things. Parents think that they are in control, and most parents put a limit on their children`s use of the Internet. But 64% of teenagers say that their parents `... don`t know what I`m doing on the Internet.

Communication on the Internet is changing. Teenagers use email a lot, but also Instant Messaging (IM) has become popular. IM is a way of communicating with several people at the same time, and the conversation appears on screen instantly as you write it. In the report, 12-16 year-olds said that they use email for more formal situations, and prefer IM for quick conversations with friends. Teenagers use IM to talk about a lot of different things: 78% have talked about school and homework, and 20% have sent romantic messages.

The mobile phone has also changed how young people communicate. More than 11 million young Americans have got mobile phones, and for most of them this means more freedom. One girl said, `I can stay out more now, because my parents can always call me.`

The statistics in the report are interesting, but all of the peopla in the raport said that the best form of communication with their friends and family is a normal face-to-face conversation-no wires, no screens, no technology.

Trzeba mi to przetłumaczyć na jutro ;/

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T14:36:17+02:00
Teraz młodzi ludzie w USA używają technologi więcej niż ich rodzice. Niedawne sprawozdanie pokazuje, że więcej niż 87% nastolatków z USA używa internetu i połowa z nich jest online każdego dnia. Używają internetu, głównie by zagrać w gry, posłuchac muzyki, dostać informacje, kupić rzeczy. Rodzice myślą, że oni są w kontroli i większość rodziców nałożyła ograniczenie na użycie przez dzieci internetu. Ale 64% nastolatków mówi, że ich rodzice nie wiedzą co robią w internecie.

Komunikacja w internecie zmienia się. Nastolatki używają dużo emaili, ale również bieżące wysyłanie informacje (IM) stało się popularne. IM jest sposobem porozumiewania się z kilkoma ludźmi równocześnie i rozmowa pojawia się na ekranie natychmiast ponieważ to piszesz.Wewnętrzne sprawozdanie. 12-16 rok powiedział tak, że używają emaila dla formalnych sytuacji i wolą IM dla szybkich rozmów z przyjaciółmi. Nastolatki używają IM, by rozmawiac o wielu innych rzeczach: 78% rozmawiało o szkole i pracy domowej i 20% wysyłało romantyczne wiadomości.

Telefon komórkowy również zmienił to jak porozumiewaja się młodzi ludzie. Więcej niż 11 milionów młodych Amerykanów ma telefony komórkowe i dla większości ich znaczy to więcej wolności. Jedna dziewczyna powiedziała, 'I może to teraz pozostać, ponieważ moi rodzice mogą zawsze do mnie zadzwonić.' Dane w sprawozdaniu są interesujące, ale wszyscy ludzie w raporcie powiedziało, że najlepszą forma komunikacją z przyjaciółmi i rodziną jest normalna rozmowa twarzą w twarz, rozmowy- żadne, żadne ekrany, żadna technologia.
2010-04-12T14:47:13+02:00
Młodzi ludzie w USA używają technologij więcej niż rodzice. Ostatni raport pokazuje, że ponad 87 % nastolatków w Stanach Zjednoczonych używa Internetu i połowa z nich jest w sieci każdego dnia. Oni używają internetu głównie do grania w gry, ale czasami do słuchania muzyki, i szukania informacji i kupowania rzeczy. Rodzice myślą, że mają kontrole nad tym i dużo rodziców daje limit ich działaniom na używanie Internetu.Ale 64% nastolatków odpowiada na to rodzicom "nie wiecie jak ja radze sobie w internecie.

Komunikacja w Internecie jest ............ Nastolatkowie używają e - mail dużo ale większość na wysyłanie SMS ponieważ jest to popularne. IM jest drogom komunikacyjną z kilku ludzi w tym samym czasiei rozmowy na ekranie pojawia się tam jak piszesz. W sprawozdaniu, 12-16-latków deklaruje, że wykorzystanie e-mail w sytuacji, bardziej sformalizowanym i wolą IM na szybkie rozmowy z przyjaciółmi. Młodzieży korzystać z komunikatora internetowego, aby porozmawiać o wiele różnych rzeczy: 78% z nich mówił o szkole i pracy domowej, a 20% wiadomości wysłanych romantyczny.

Telefon uległ zmianie również, jak młodzi ludzie przekazują. Ponad 11 milionów młodych Amerykanów posiadają telefony komórkowe, a dla większości z nich oznacza to więcej wolności. Jedna dziewczyna powiedziała, "mogę zatrzymać się więcej teraz, ponieważ moi rodzice zawsze mogą zadzwonić do mnie."


Statystyk w raporcie są interesujące, ale wszyscy ludzie w raporcie powiedzieli, że najlepszą formą komunikacji z przyjaciółmi i rodziną jest normalnie twarzą - w twarz do rozmowy bez kabli, bez ekranów, nie technologii.