Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T21:31:11+01:00
Organizacje międzynarodowe, związki rozróżniane według kryterium charakteru członków. Pierwszą z kategorii są organizacje międzynarodowe rządowe, których członkami są państwa reprezentowane przez swe rządy, druga kategoria to organizacje międzynarodowe pozarządowe, których członkami są związki, instytucje, osoby prawne i osoby fizyczne z różnych państw.

Organizacje międzynarodowe rządowe to związki państw utworzone na podstawie umów międzynarodowych dla osiągnięcia różnych celów. Podstawową cechą jest istnienie stałych organów podejmujących decyzje co do wspólnych spraw i sposobów ich realizacji, służące ich trwałej współpracy, w celu osiągnięcia minimum trwałej zgodności interesów państw członkowskich. Zdarza się także rywalizacja pomiędzy członkami, będąca przejawem rozbieżności interesów. Rola takiej organizacji polega wtedy na nadaniu rywalizacji pokojowego charakteru.

Zawsze istnieje niebezpieczeństwo nadużywania np. zasady podejmowania decyzji większością głosów i wtedy pojawia się rywalizacja członków lub ugrupowań pomiędzy sobą. Stałe organy tworzą strukturę, która ujmuje w swoje ramy proces podejmowania decyzji mających charakter polityczny. W ten sposób państwa zapewniają sobie wpływ na treść decyzji odpowiadających ich interesom.

Decyzje zawsze podejmowane są w imieniu całej organizacji przez właściwe jej organy: stałe i czasowe, główne i pomocnicze. Pierwsze z nich mają zazwyczaj strukturę trzystopniową:
1) w formie zgromadzenia ogólnego, w którym reprezentowani są wszyscy członkowie;
2) w formie rady o węższym składzie i kompetencjach wykonawczych;
3) w formie sekretariatu lub biura urzędującego stale i pełniącego czynności techniczne i biurowe.

Funkcje organizacji
Podstawę prawną organizacji stanowi statut (czasem noszący nazwę konstytucji). Uznaje się, że organizacje międzynarodowe funkcjonują wg trzech typów funkcji:
1) funkcje regulacyjne, polegające na ustanawianiu norm i wzorców o charakterze moralnym, politycznym, prawnym, mających odpowiednio kształtować postępowanie uczestników stosunków międzynarodowych;
2) funkcje kontrolne polegające na ustalaniu stanu faktycznego oraz na konfrontowaniu go z treścią norm i wzorców w celu przystosowania do nich postępowania uczestników stosunków międzynarodowych;
3) funkcje operacyjne polegające na bezpośrednim świadczeniu przez organizację różnych usług na podstawie jej własnych decyzji, za pomocą jej zasobów.

Podstawowa rola organizacji międzynarodowych polega na wywieraniu wpływu na swe środowisko: postępowanie członków, stan i rozwój spraw należących do ich kompetencji. W tym celu muszą one posiadać odrębną od sumy swych członków osobowość. Jest to warunek posiadania przez każdą organizację podmiotowości prawnej. Posiadają także władzę wobec swych członków, tym większą, im bardziej decyzje, które podejmują, dotyczą żywotnych interesów państw członkowskich.
Podział organizacji międzynarodowych
Organizacje międzynarodowe dzielą się wg kryterium podmiotowego (czyli członkostwa) na:
- powszechne, które obejmują wszystkie państwa świata np. ONZ,
- regionalne lub partykularne, które obejmują tylko niektóre państwa, określonego regionu geograficznego, np. UE.

Dzieli się także organizacje międzynarodowe według kryterium przedmiotowego (zakresu celów):
- ogólne, zajmujące się całym kompleksem spraw środowiska międzynarodowego, np. ONZ,
- specjalne lub funkcjonalne, których kompetencje ograniczone są do określonych dziedzin stosunków międzynarodowych, np. NATO.

Zwykle organizacje regionalne i specjalne podejmują działania bardziej ambitne i efektywne ze względu na swą spoistość. Rozwój ich datuje się od 2. poł. XIX w., a ich liczba pod koniec XX w. przekroczyła 200.

Ocenia się, że obecnie działa prawie 3 tys. takich organizacji i obejmują swym zasięgiem bardzo wiele dziedzin współpracy międzynarodowej. Współpraca z tymi organizacjami jest zadaniem Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ, która może przeprowadzać z nimi konsultacje za pomocą powołanego przez siebie organu pomocniczego, Komitetu do spraw Organizacji Pozarządowych. Mają one wtedy status konsultatywny, a ich przedstawiciele mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady w charakterze obserwatorów, przedkładać pisemne oświadczenia i przemawiać.

Charakter konsultatywny mogą one uzyskać także w innych organizacjach rządowych, np. w organizacjach wyspecjalizowanych. Każda z organizacji pozarządowych ma takie same prawa, a w celu utrzymywania łączności z ONZ powołują stałe organy wykonawcze, biura w Nowym Jorku i Genewie. Powstają też komisje do przeprowadzenia doraźnych akcji, np. obchodów Międzynarodowego Roku Praw Człowieka.
1 1 1
2009-11-03T21:33:15+01:00
UNESCO-ochrania i konserwuje zabytki
NATO-bierze udzial w misjach pokojowych,pomaga biednym krajom
UE-bierze udzial w misjach pokojowych,pomaga biednym krajom