Przetłumaczyć na angielski, nie translator. daje naj !
Syzyf był królem Koryntu. Był ulubieńcem bogów, z tego powodu często bywał na górze Olimp. Pewnego razu, gdy wrócił z góry bogów, wydał huczną ucztę. Na niej zdradził boską tajemnicę. Drogo go to kosztowało – zapłacił życiem. Syzyf nie chciał wyjawić tajemnicy, ale jak to zrobił, musiał bronić się przed boską karą. Ułożył plan. Gdy leżał na łożu śmierci, prosił żonę, by nie urządzała pogrzebu i nie dawała mu obola.
Gdy trafił do podziemi, nie miał czym zapłacić za przeprawę Styksem. Żalił się na złą żonę, która nie pogrzebała go. Jego jęki dobiegły Hadesa. On znał Syzyfa i zaprosił go do siebie, by wysłuchać skarg. Syzyf opowiedział władcy o swej żonie. Hades ulitował się nad królem i wysłał go na Ziemię pod opieką Tanatosa.
Gdy dotarli na Ziemię, Syzyf poszedł swojego pałacu. Tam kazał związać „opiekuna”, z którym przybył. Tanatos został strącony do lochów skąd nie mógł zabijać ludzi. Trwało to kilka lat. Po jakimś czasie Hades zauważył, że ludzie nie przybywają do Tartaru. Przypomniał sobie, że dawno nie spotkał Tanatosa i Syzyfa. Kazał przeszukać wszystkie zakamarki Hadesu. Zbiegów tam nie było. Posłał Hermesa, aby przeszukał Ziemię.
Posłaniec znalazł Syzyfa na tarasie, kiedy ucztował ze swoim dworem, następnie Hermes udał się do lochu, by uwolnić Tanatosa. Bóg śmierci, kiedy wydostał się z lochów, zabił ludzi którzy znajdowali się w pałacu. Jego gniew sprawił, że umarło wiele więcej ludzi niż powinno.
Syzyf za swój postępek został ukarany – musiał wnosić głaz na górę. Gdy dochodził do szczytu, głaz spadał i tak to trwało wieczność. Syzyf po dziś dzień odbywa karę.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T17:18:30+02:00
The Syzyf was the king of Corinth. He was gods' favourite, Olympus with this reason visited on mountain often. He gave sure razu, when he came back from gods' mountain, sumptuous feast. He on her betrayed divine secret. Road him this cost – he paid with life. Syzyf did not want to reveal secret, but how he made this, he had to defend before divine punishment. Plan arranged. When he lay on bed of death, he asked wife, to she did not furnih funeral and she did not give him obol.
When he hit to undergrounds, Styksem had not with what to pay for crossing. He complained on bad wife, which did not bury him. His groans reached Hadesa. He knew Syzyfa and he invited him to me, to to hear complaints. Syzyf told ruler about his wife. Hades took pity over king and Tanatosa sended him on earth under care.
When they reached on earth, Syzyf went his palace. He told there to tie "guardian” with which he arrived. Tanatos was pushed down to dungeons where from he could not kill men. This several summers lasted. After some time Hades noticed, that men do not arrive to Tartaru. He reminded me, that Tanatosa did not meet long ago and Syzyfa. He told to search all nooks Hadesu. It was not fugitives there. Hermesa sended, to he searched earth.
Messenger found on terrace Syzyfa, when he feasted from his manor, Hermes was successful to dungeon then, to to free Tanatosa. The god of death, when he took from dungeons, killed men which they were in palace. His angre caused, that it died many more men than it should.
Syzyf for his action was punished – stone had to bring in on mountain. When he came to top, stone fell and so this lasted eternity. Syzyf after today day takes place punishment.
1 5 1