1. Według Adama Smitha, troszczenie się o własne interesy
a. było szkodliwe dla społeczeństwa
b. sprawiało, że firmy produkowały złe produkty po wysokich cenach
c.powodowało ingerencję rządu
d.sprawiało, ze firmy oferowaly wyroby najwyższej jakości po najniższych cenach

5. „Ceny odgrywają rolę sygnałów dla rynku”. Oznacza to, iż:
a. ceny mają wpływ na rodzaj i ilość wyrobów i usług oferowanych do sprzedaży
b. zyski wzrastają zawsze wraz ze wzrostem cen
c. wysokie ceny są sygnałem, że gospodarka jest „zdrowa”
d. ludzie czekają na opublikowanie zestawień popytu i podaży zanim podejmą swoje decyzje

9. Na rynku konkurencyjnym cena rownowagi
a. jest określana na podstawie decyzji konsumentów
b. to najniższa cena, jakiej mogą żądać producenci, by nadal osiągać zyski
c. jest określana przez ministerstwo finansów
d. zrównuje popyt z podażą

10. Akcja
a. część zysku w spółce akcyjnej przeznaczona do podziału wśród właścicieli
b. długotrwały spadek wartości papierów wartościowych
c. obrazuje sytuację rynkową na giełdzie papierów wartościowych
d. papier wartościowy potwierdzający współwłasność w spółce akcyjnej

11. Która z podanych niżej osób nie jest zaliczana do zasobu siły roboczej?
a. programista komputerowy
b. nauczyciel
c. bezrobotny stolarz
d. hutnik na emeryturze

14. Co wpłynie na pobudzenie koniunktury?
a. redukcja zysków
b. spadek siły nabywczej
c. wzrost bezrobocia
d. wzrost inwestycji

15. Które z poniższych działań jest narzędziem fiskalnym służącym do stabilizacji gospdarki?
a. zwiększanie lub zmniejszanie stopy rezerw obowiązkowych
b. operacje otwartego rynku
c. zwiększanie lub zmniejszanie wydatków rządowych
d. zmiana stopy redyskontowej

17. Ekspansja handlu spowodowała, że panstwa na świecie są bardziej
a. niezależne
b. zależne od siebie
c. odizolowane
d. stabilne

18. Które z poniższych stwierdzeń odzwierciedla dodatni bilans handlowy?
a. wrtość eksportu jest wyższa niż wartość importu
b. Polacy inwestują więcej w innych państwach niż w kraju
c. rosną rezerwy walutowe w Polsce
d. nastąpiło zwiększenie całkowitej wartości eksportu i importu

1

Odpowiedzi

2010-04-12T18:03:28+02:00
1.D
5.A
9.D
10.D
11.C
14.D
15 A albo C
17.A
18.A