Odpowiedzi

2010-04-12T21:24:17+02:00
2HNO3 + Ca(OH)2 ---> Ca(NO3)2 + 2H2O

1 mol Ca(OH)2 - 164g Ca(NO3)2
15 moli - X
x=2460 g
4 4 4