BARDZO WAŻNE !

1. Zasady ustrojowe RP.
2. Wymień przykłady prawa i opisz jedno
3. Zasady prawa wyborczego i opisz na czym polegają.
4. Funkcje sejmu i senatu: 4
5. Różnice powoływanie prezydenta i premiera.
6. Jaką funkcję pełni prokurator a jaką sędzia
7. Wyjaśnij na czym polega niezawisłość sądów i sędziów.

1

Odpowiedzi

2010-04-12T19:45:14+02:00
1. Polska jest państwem unitarnym, a więc charakteryzuje się jednolitą strukturą organizacyjną. Jednostki administracyjno-terytorialne są podporządkowane organom centralnym (np. administracja wojewódzka podporządkowana jest rządowi). Polska jest republiką, dlatego głową naszego państwa jest prezydent wybierany na określoną kadencję w wyborach bezpośrednich przez ogół obywateli posiadających prawo wyborcze. Polska jest państwem demokratycznym, tzn. że realizuje zasady: suwerenności narodu, pluralizmu, istnienia opozycji (parlamentarnej i pozaparlamentarnej), najwyższej formy państwa demokratycznego jako społeczeństwa obywatelskiego.

2.Przykłady prawa:
-godność człowieka art.30
-prawo do życia art. 38
-wolność osobista i nietykalność art. 41
- wolność wyrażania swoich poglądów, dostęp do informacji i wolność jej upowszechniania art. 54
-wolność sumienia i religii art. 53
-prawo do ochrony prawnej życia prywatnego art. 47

Wolność sumienia i religii - każdy obywatel ma prawo wybrać osobiście przekonania religijne i moralne, może swobodnie uczestniczyć w nabożeństwach i uroczystościach religijnych, a może także nie wyznawać żadnej religii i nie uczestniczyć w praktykach religijnych; rodzice mają prawo wychowani swoich dzieci zgodnie z własną religią.

3. Prawo wyborcze:
-zasada powszechności- wszyscy obywatele po ukończeniu 18 roku życia mają prawo wybierania (czynne prawo wyborcze). Natomiast bierne prawo wyborcze przysługuje obywatelom, jeżeli ukończyli:
18 lat (mogą być wybierani do rady gminy)
21 lat (-II- do Sejmu) i 30 lat (-II- do Senatu)
35 lat (-II- na prezydenta).
-zasada bezpośredniości - każdy obywatel osobiście głosuje na kandydatów do Sejmu, Senatu, na urząd prezydenta.
-zasada równości - każdy wyborca ma taką samą liczbę głosów oraz głos każdego wyborcy znaczy tyle samo.
-tajność głosowania - głosujący ma prawo w tajemnicy zachować dokonany wybór w głosowaniu. Tajność głosowania zapewniana jest przez lokale wyborcze i karty do głosowania.


4.Funkcje Sejmu:
-ustawodawcza - tworzy prawo, uchwala ustawy regulujące różne dziedziny życia, uchwala budżet państwa, ordynacje wyborcze.
-kreatywna - uczestniczy w powoływaniu Rady Ministrów oraz innych organów np. Prezesa NIK-u.
-kontrolna- sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów, ocenia sprawozdania rządu z wykonania budżetu i udziela rządowi absolutorium, czyli zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej rządu oraz uznania jej za prawidłową.
-interpelacje i zapytania poselskie.:
Interpelacje są składane na piśmie przez posłów, a rząd ma obowiązek w ciągu 21 dni udzielić odpowiedzi pisemnej, bądź ustnej na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Odpowiedź ta może być przedmiotem dyskusji sejmowej.
Zapytania poselskie są zgłaszane ustnie na każdym posiedzeniu Sejmu i wymagają bezpośredniej odpowiedzi członka rządu. W wypadku zapytań poselskich nie przeprowadza się dyskusji sejmowych.

Funkcje Senatu:
- opiniowanie ustaw- (ustawy te są uprzednio uchwalone przez Sejm). Senat w ciągu 30 dni może przyjąć ustawę i wnieść do niej własne poprawki lub odrzucić w całości. Decyzja Senatu nie jest ostateczna, ponieważ owa ustawa wraca do Sejmu, gdzie decyzja Senatu zostaje utrzymana, bądź obalona większością głosów w Sejmie (w tej sytuacji w obecności co najmniej połowy posłów Sejmu).
-inicjatywa ustawodawcza- możliwość wystąpienia z projektem własnej ustawy.
- uczestnictwo w powoływaniu innych organów państwa - Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, dwóch członków do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i dwóch senatorów do Krajowej Rady Sądownictwa.

5. Powoływanie prezydenta: Konstytucja RP - (art. 1-8)
Różnica: Prezydenta powołują do pełnienia urzędu pełnoprawni obywatele, a premiera (Prezesa Rady Ministrów) powołuje prezydent.

6. Prokurator - gromadzi dowody w sprawach i występuje z oskarżeniem w sądzie, sporządza akt oskarżenia. Prokuratura ściga przestępstwa oraz czuwa nad przestrzeganiem prawa.

Sędzia - wydaje orzeczenia (wyroki) w rozprawach sądowych. Kieruje się przepisami prawa oraz swoją oceną sprawy, a następnie orzeka, co według Wysokiego Sądu jest racją i ustala także na podstawie rozpraw oraz aktu oskarżenia jak silna została wyrządzona krzywda, a wtedy każe odpowiedzialne za nią osoby (kary grzywny, kary pozbawienia wolności).

7. Jest to zasada, zgodnie z którą sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko ustawom.Sędzia wydając wyroki (orzeczenia) w danej sprawie kieruje się wyłącznie przepisami prawa i osobistą oceną zebranych w sprawie materiałów dowodowych. Sędzia nie może być aresztowany bez zgody prezesa sądu. Niezawisłość dotyczy także ławnikom, jednakże z tym wyjątkiem, że nie mogą oni przewodniczyć rozprawom.1. Polska jest państwem unitarnym, a więc charakteryzuje się jednolitą strukturą organizacyjną. Jednostki administracyjno-terytorialne są podporządkowane organom centralnym (np. administracja wojewódzka podporządkowana jest rządowi). Polska jest republiką, dlatego głową naszego państwa jest prezydent wybierany na określoną kadencję w wyborach bezpośrednich przez ogół obywateli posiadających prawo wyborcze. Polska jest państwem demokratycznym, tzn. że realizuje zasady: suwerenności narodu, pluralizmu, istnienia opozycji (parlamentarnej i pozaparlamentarnej), najwyższej formy państwa demokratycznego jako społeczeństwa obywatelskiego.
5 4 5