W środowisku obojętnym wywar z czerwonej kapusty jest fioletowy. pod wpływem kationów wodoru staje się czerwony. jaki związek obecny w cytrynie powoduje zmianę barwy wywaru na czerwoną?
A. Sól. B. Woda. C.Kwas. D. Zasada.

Podczas spalania 8 g wodoru w tlenie otrzymano 72 g wody. Ile gramów tlenu wzięło udział w reakcji?
A. 16 B. 32 C. 36 D. 64

Zaprawa murarska (wapienna) pozostawiona na powietrzu twardnieje. Które równanie re-akcji obrazuje ten proces?
A. CaCO3----> CaO + CO2
C. Ca(OH)2 + CO2--->CaCO3 + H2O
B. Ca(HCO3)2---->CaCO3 + CO2 + H2O
D. CaCO3 + HCl ---->CaCl2 + CO2 + H2O

Wapno gaszone Ca(OH)2 jest składnikiem zaprawy murarskiej. Jej twardnienie zachodzi pod wpływem dwutlenku węgla. Wybierz poprawnie zapisane równanie zachodzącej wtedy reakcji.
A. Ca(OH)2 + 2CO --->CaCO3 + H2O
C. Ca(OH)2 + CO2 --->CaCO3 + H2O
B. Ca(OH)2 + 2CO2--->2CaCO3 + 2H2O
D. Ca(OH)2 + C--->CaCO3 + H2

W tzw. soli gorzkiej, siarczanie(VI) magnezu, pierwiastki połączone są w stosunku masowym 3 : 4 : 8 zgodnie z
A. prawem stałości składu. C. prawem objętości molowej.
B. prawem okresowości. D. prawem zachowania masy.

W czasie pieczenia ciasto drożdżowe staje się pulchne i puszyste. Jest to spowodowane po-wstawaniem
A. wody. B. amoniaku. C. dwutlenku węgla. D. komórek drożdży.

Wskaż poprawnie zapisane równanie reakcji przedstawionej schematem w zadaniu 123.
A. O2 + N2 ---->2 NO C. 6 O + 4 N --->2 N2O3
B. 3 O2 + 2 N2 ---->2 N2O3 D. 3 O2 + 2 N2---> 2 NO2
Które z określeń dotyczących wody jest nieprawdziwe?

A. Tlenek wodoru.
C. Związek chemiczny wodoru i tlenu.
B. Mieszanina wodoru i tlenu.
D. Substancja niezbędna człowiekowi do życia

Ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajduje się w 72 g wody? (Masy atomowe:
MH = 1 u, MO = 16 u)
A. wodoru – 8 g, tlenu – 64 g
B. wodoru – 2 g, tlenu – 16 g
C. wodoru – 48 g, tlenu – 24 g
D. wodoru – 64 g, tlenu – 8 g

Wybierz zdanie, które jest prawdziwe dla wody jako związku chemicznego.
A. Woda należy do węglowodanów.
B. Skład chemiczny wody można zmienić.
C. Składu chemicznego wody nie można zmienić.
D. Woda należy do wodorotlenków.

Ile atomów tworzy cząsteczkę wody i ile pierwiastków wchodzi w jej skład?
A. Dwa atomy, trzy pierwiastki.
B. Trzy atomy, dwa pierwiastki.
C. Trzy atomy, jeden pierwiastek.
D. Dwa atomy, dwa pierwiastki.

W cząsteczce pewnego alkanu jest 16 atomów wodoru. Ile atomów węgla zawiera ta czą-steczka?
A. 6 B. 8 C. 7 D. 14

W ciepły słoneczny dzień postawiono na parapecie okiennym dwie identyczne szklanki.
Do jednej z nich nalano 150 wody, a do drugiej 150 ml denaturatu o tej samej temperaturze. Po pewnym czasie zaobserwowano, że zmniejszyła się ilość obu cieczy, ale
denaturatu ubyło więcej. Z tej obserwacji wynika, że
A. Woda nagrzała się do wyższej temperatury niż denaturat.
B. Denaturat paruje wolniej niż woda.
C. Niektóre ciecze parują szybciej niż inne.
D. Ciecze parują tylko w miejscach nasłonecznionych

W pewnym kwasie tlenowym stosunek masy wodoru do masy niemetalu i do masy tlenu jest równy 1 : 6 : 24. Kwasem tym jest
A. H2CO3 B. H2SO3 C. HNO3 D. H2SO4

1

Odpowiedzi

2010-04-12T20:09:57+02:00
W środowisku obojętnym wywar z czerwonej kapusty jest fioletowy. pod wpływem kationów wodoru staje się czerwony. jaki związek obecny w cytrynie powoduje zmianę barwy wywaru na czerwoną?
C.Kwas


Podczas spalania 8 g wodoru w tlenie otrzymano 72 g wody. Ile gramów tlenu wzięło udział w reakcji?
D. 64


Zaprawa murarska (wapienna) pozostawiona na powietrzu twardnieje. Które równanie re-akcji obrazuje ten proces?
C. Ca(OH)2 + CO2--->CaCO3 + H2O


Wapno gaszone Ca(OH)2 jest składnikiem zaprawy murarskiej. Jej twardnienie zachodzi pod wpływem dwutlenku węgla. Wybierz poprawnie zapisane równanie zachodzącej wtedy reakcji.
C. Ca(OH)2 + CO2 --->CaCO3 + H2O


W tzw. soli gorzkiej, siarczanie(VI) magnezu, pierwiastki połączone są w stosunku masowym 3 : 4 : 8 zgodnie z
A. prawem stałości składu


W czasie pieczenia ciasto drożdżowe staje się pulchne i puszyste. Jest to spowodowane po-wstawaniem
C. dwutlenku węgla


Wskaż poprawnie zapisane równanie reakcji przedstawionej schematem w zadaniu 123.
A. O2 + N2 ---->2 NO
B. 3 O2 + 2 N2 ---->2 N2O3
a gdzie schemat?
ale i tak bedzie a lub b


Które z określeń dotyczących wody jest nieprawdziwe?
C. Związek chemiczny wodoru i tlenu.


Ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajduje się w 72 g wody? (Masy atomowe:
MH = 1 u, MO = 16 u)
A. wodoru – 8 g, tlenu – 64 g


Wybierz zdanie, które jest prawdziwe dla wody jako związku chemicznego.
C. Składu chemicznego wody nie można zmienić.


Ile atomów tworzy cząsteczkę wody i ile pierwiastków wchodzi w jej skład?
B. Trzy atomy, dwa pierwiastki


W cząsteczce pewnego alkanu jest 16 atomów wodoru. Ile atomów węgla zawiera ta czą-steczka?
C. 7

W ciepły słoneczny dzień postawiono na parapecie okiennym dwie identyczne szklanki.
Do jednej z nich nalano 150 wody, a do drugiej 150 ml denaturatu o tej samej temperaturze. Po pewnym czasie zaobserwowano, że zmniejszyła się ilość obu cieczy, ale
denaturatu ubyło więcej. Z tej obserwacji wynika, że
C. Niektóre ciecze parują szybciej niż inne

W pewnym kwasie tlenowym stosunek masy wodoru do masy niemetalu i do masy tlenu jest równy 1 : 6 : 24. Kwasem tym jest
A. H2CO3

2 5 2