Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T18:57:23+02:00
Tej wielkości bada klimat, krajobrazy, ekosystemy i zagrożeń, które składają się na świecie śródziemnomorskim. It traces the development of the Mediterranean landscape over very long timescales and examines modern processes and key environmental issues in a wide range of settings. To ślady rozwoju krajobraz Morza Śródziemnego przez bardzo długi harmonogram i analizuje nowoczesne i najważniejszych zagadnień ochrony środowiska w szerokim zakresie ustawień. The Mediterranean is the only region on Earth where three continents meet and this interaction has produced a very distinctive Physical Geography. Morza Śródziemnego jest jedynym regionem na trzech kontynentach Ziemi, gdzie spotykają się i tej interakcji przygotowała bardzo charakterystyczny Geografia fizyczna. This book examines the landscapes and processes at the margins of these continents and the distinctive marine environment between them. Książka ta analizuje krajobrazów i procesów na marginesie tych kontynentów i charakterystyczne środowiska morskiego między nimi. Catastrophic earthquakes, explosive volcanic eruptions and devastating storms and floods are intimately bound up within the history and mythology of the Mediterranean world. Katastrofalne trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów i wybuchowe niszczycielskie burze i powodzie są ściśle związane w historii i mitologii świata śródziemnomorskiego. This is a key region for the study of natural hazards because it offers unrivalled access to long records of hazard occurrence and impact through documentary, archaeological and geological archives. Jest to kluczowy region dla badania zagrożeń naturalnych, ponieważ oferuje niezrównany dostęp do długich okresach występowania zagrożeń i skutków poprzez badanie dokumentacji, archiwów archeologicznych i geologicznych. The Mediterranean is also a biodiversity hotspot; it has been a meeting place for plants, animals and humans from three continents throughout much of its history. Morze Śródziemne jest również ogromne źródło różnorodności biologicznej, ale jest miejscem spotkań dla roślin, zwierząt i ludzi z trzech kontynentów przez większość swojej historii. The Quaternary records of these interactions are more varied and better preserved than in any other part of the world. Czwartorzędowe zapisy z tych oddziaływań są bardziej zróżnicowane i lepiej zachowane niż w jakiejkolwiek innej części świata. These records have provided important new insights into the tempo of climate, landscape and ecosystem change in the Mediterranean region and beyond. Zapisy te są ważne pod warunkiem, nowatorskie tempo klimat, krajobraz i zmiany ekosystemu w regionie śródziemnomorskim i poza nim. The region is unique because of the very early and widespread impact of humans in landscape and ecosystem change - and the richness of the archaeological and geological archives that chronicle this impact. Region jest wyjątkowy ze względu na bardzo wczesny i powszechny wpływ człowieka w krajobraz i zmiany ekosystemu - i bogactwo archeologiczne i geologiczne archiwa, że kronika ten wpływ. This book examines this history and these interactions and places current environmental issues in long term context. Niniejsza książka analizuje tę historię i te wzajemne oddziaływania i miejsc bieżących ochrony środowiska w kontekście długiej perspektywie. Contributors : Ramadan Husain Abu-Zied Harriet Allen Jacques Blondel Maria-Carmen Llasat James Casford Marc Castellnou Andrew Goudie Andrew Harding Angela Hayes Tom Holt Babette Hoogakker Philip Hughes Jos Lelieveld John Lewin Francisco Lloret Francisco Lopez-Bermudez Mark Macklin Jean Margat Anne Mather Frédéric Médail Christophe Morhange Clive Oppenheimer Jean Palutikof Gerassimos Papadopoulos Josep Piñol David Pyle Jane Reed Neil Roberts Eelco Rohling Iain Stewart Stathis Stiros John Thornes Chronis Tzedakis John Wainwright Uczestników: Husain Abu-Zied Ramadan Allen Harriet Jacques Blondel Llasat Maria-Carmen James Casford Marc Andrew Harding Castellnou Andrew Goudie Angela Hayes Babette Tom Holt Philip Hoogakker John Hughes Jos Lelieveld Lewin Francisco Lloret Francisco Lopez-Bermudez Macklin Jean Mark Margat Mather Anne Frédéric Christophe Médail Morhange Clive Gerassimos Palutikof Jean Papadopoulos Oppenheimer Josep Piñol David Pyle Jane Reed Neil Roberts Eelco Rohling Stathis Iain Stiros John Stewart Thornes Chronis John Tzedakis Wainwright


Readership: Scholars and students of geography, earth science, archaeology and environmental science and all who are interested in Mediterranean environments, Quaternary environmental change, geomorphology, natural hazards, ecosystem dynamics, biodiversity and human-environment interactions. Czytelników: naukowców i studentów geografii, geologia, archeologii i ochrony środowiska nauki i wszystkich, którzy są zainteresowani w środowisku Morza Śródziemnego, czwartorzędowe zmiany środowiskowe, geomorfologii, zagrożeń naturalnych, dynamiki ekosystemów, różnorodności biologicznej i interakcji człowiek-środowisko.
4 3 4