Odpowiedzi

2010-04-12T18:40:48+02:00
3x-y
3a-2b
4u-12v
-1,5x
-x
2010-04-12T18:43:52+02:00
1. 3x-y
2. a + 1/2
3. 3a-2b
4. -8u+12v
5. - 6/4 x
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T18:48:23+02:00
(6X-2Y);2=3X-y
(-3a-1½):(-3)=a+⅓
(2,4a-1,6b):0,8=3a-2b
(4u-6v):(-½)=-8u+12v
(-⅘x):⅘=-1x=-x