TEST ABCD SZYBKI DO ROZWIĄZANIA!!!!!!
Alkany i alkeny (B)
1. Produktami całkowitego spalania węglowodorów są:
a. węgiel i wodór b. tlenek węgla(II) i woda
c. tlenek wegla(IV) i woda d.tlenek węgla(IV) i wodór
2 Wskaż, które równanie opisuje reakcję addycji:
a. C₂H₅Cl-->C₂H₄+HCl b. C₂H₄+Cl₂-->C₂H₄Cl₂
c.C₂H₆+Br₂-->C₂H₅Br+HBr
d.C₂H₅Br+Br₂-->C₂H₄Br₂+HBr
3. W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać etylen z tlenem, aby nastąpiło całkowite jego spalanie?
a.2:3 b.1:3 c.1:2 d.1:4
4. Reakcja butanu z chlorem jest reakcją
a. addycji b.eliminacji c.polimeryzacji d.substytucji
5.Produktem reakcji bromowania propenu jest:
a. 1,1-dibromopropan b.1,2-dibromopropan
c.1-bromopropan d.2-bromopropan
6.Niska reaktywność etanu w reakcji z chlorem wynika z:
a. istnienia wiązania π pomiędzy atomami węgla
b. istnienia wiązania σ pomiędzy atomami węgla
c. gazowego stanu skupienia reagentów
7. Homologi to:
a. Związki o tym samym wzorze sumarycznym, lecz różnych wzorach strukturalnych
b. Związki o wspólnym wzorze sumarycznym, różniące się krotnością grupy--CH₂--
c.powtarzające się elementy we wzorze polimeru
d. związki o takich samych właściwościach fizycznych
8. Za pomocą rekcji z wodnym roztworem manganianu(VII) potasu nie wykryjesz:
a. butenu b.etanu c. oktenu d.propenu
9. Która grupa związków zawiera homologi propanu
a.C₄H₆, C₅H₈, C₉H₁₆ b.C₃H₄, C₅H₈, C₈H₁₄
c.C₄H₁₀, C₆H₁₄, C₉H₂₀, c. C₄H₆, C₇H₁₂, C₉H₁₆
10. Dwa związki o różnej budowie przestrzennej, ale tym samym wzorze sumarycznym nazywamy:
a. analogami b. homologami c. izomerami
d.żadne określenie nie jest poprawne
11. Reakcje charakterystyczne dla butanu to:
a. addycja b.spalanie c.substytucja d.polimeryzacja

1

Odpowiedzi

2013-06-26T09:07:38+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1 ... c. tlenek wegla(IV) i woda
2 ... b. C₂H₄+Cl₂-->C₂H₄Cl₂
3 ... b.1:3
4 ... d.substytucji
5 ... b.1,2-dibromopropan
6 ... b. istnienia wiązania σ pomiędzy atomami węgla
7 ... b. Związki o wspólnym wzorze sumarycznym, różniące się krotnością grupy--CH₂--
8 ... b.etanu
9 ... c.C₄H₁₀, C₆H₁₄, C₉H₂₀
10 ... c. izomerami
11 ... c.substytucja 

2 4 2