Proszę o przetłumaczenie tekstu:

1.How skilled are you at guessing and checking the contest of envelopes.?The following objects are typical of what we put in envelopes.The total weight is printed on each envelope may contain more than one of each objects.

2.If a standard envelope weighs 2.23g identify of these envelopes from their total weight.

3.Odds and evens number sequences : For the following exercise,you choose number 99 to begin with and apply these three rules"

Rule1:If the number is even,divide it by 2.
Rule2:If the number is odd,multioly by 3 then add 1.
Rule3:Stop when you get to1.

1

Odpowiedzi

2012-11-26T22:35:06+01:00

1. Jak wykwalifikowanych jesteś w zgadywanie i sprawdzanie konkurs kopert? Następujące obiekty są typowe dla tego, co umieścić w kopertach. Całkowita waga jest drukowana na kopercie każdego, może zawierać więcej niż jedną każdej z obiektów.

2. Jeżeli zwykła koperta waży 2.23g zidentyfikuj koperty z ich całkowitej masy.

3. Kursy i wyrównania numerycznych sekwencji : Dla następnego ćwiczenia, wybierz numer 99 na początku i zastosuj te trzy zasady.

Zasada 1 : liczba jest parzysta, podzielna przez 2
Zasada 2 : liczba jest nieparzysta, należy pomnożyć przez 3, a następnie dodać 1
Zasada 3 : przestań kiedy dojdziesz do 1