Charles Dickens urodził się w 1812 roku w Londynie. Miał siedmioro rodzeństwa, więc jego dzieciństwo i młodość były dość trudne. W szkole zauważono jednak, że jest niezwykle uzdolniony i bystry. Gdy Charles miał 11 lat, jego ojciec, który był urzędnikiem, wraz z rodziną został osadzony w więzieniu za długi. Tylko Charles pozostał na wolności. Rozpoczął pracę w fabryce, gdzie mył butelki. Pracował po 10 godzin dziennie, a zarabiał bardzo niewiele i był źle traktowany. Przeżycia tego okresy wywarły duży wpływ na jego osobowość, i wpłynęły na późniejszą twórczość pisarza. Los Charlesa znalazł odbicie w wielu powieściach, m.in. David Copperfield i Oliwer Twist W wieku 16 lat pisarz rozpoczął pracę dla gazety. Wkrótce został jednym z najlepszych dziennikarzy czasopisma Morning Chronicle`s. Pisał także krótkie historyjki dla magazynów. Przeważnie były to zabawne i anegdotyczne opisy ludzi, których poeta spotkał. Jego książki stały się bardzo popularne, sam autor spędził wiele czasu za granicą, m.in. w Ameryce (wspomnienie opisuje w Szkicach z Ameryki) a także we Włoszech i Szwajcarii. Dickens miał 10 dzieci, ale jego rodzina nie należała do szczęśliwych, opuściła go żona. Mimo przeciwności losu nie przestał pisać. Zmarł nagle w 1870 roku.

Charakterystyka twórczości

Charles Dickens jest jednym z najsłynniejszych pisarzy angielskich w dziejach światowej literatury. Jako pisarz realistyczny wiernie opisuje charakter społeczeństwa Anglii czasów wiktoriańskich. Jest autorem wielu powieści obyczajowych zawierających krytykę niesprawiedliwych praw angielskich. Największą popularność przyniosła pisarzowi powieść Klub Pickwicka.
Powieści Dickensa stanowią panoramę życia i obyczajowości dziewiętnastowiecznej Anglii. Bohaterami jego dzieł nie są przedstawiciele elit towarzyskich i arystokracji, ale biedota i żebracy. W jego twórczości dominuje troska o los ludzi pokrzywdzonych przez społeczeństwo, zwłaszcza ubogich i dzieci. W jego powieściach odnajdujemy ostrą satyrę i łagodny humor. Często realizm łączy się w nich z atmosferą baśni, liryzmu i cudowności, jak w np. w Opowieściach wigilijnych. Wyodrębnia się grupę utworów o losach młodych bohaterów, przechodzących twardą szkołę życia, jak Oliver Twist czy zawierający pierwiastki autobiograficzne David Copperfield.
Powieści z ostatniego okresu życia skłaniają się ku pesymizmowi i zwątpieniu, czy pokonanie zła i niesprawiedliwości świata jest w ogóle możliwe. W Opowieści o dwóch miastach krytykuje okrucieństwo rewolucji francuskiej.

Główne dzieła
Opowieści wigilijne (1843-1845)
Klub Pickwicka (1836-1837)
Nicholas Nickleby (1839)
Oliver Twist (1838)
Dawid Copperfield (1850)
Świerszcz za kominem (1845)
Ciężkie czasy (1854)
Dombey i Syn (1848)
Mała Dorrit (1857)
Zarys Ameryki (1859)


Proszę o przetłumaczenie... ;) Błagam
Opowieści o dwóch miastach (1859)

1

Odpowiedzi

2010-04-12T20:03:23+02:00
Charles Dickens was born in 1812 in London. He had seven siblings, so his childhood and youth were quite difficult. The school noted, however, that is extremely talented and smart. When Charles was 11 years old, his father, who was a civil servant, and his family was imprisoned for debt. Only Charles remained at liberty. He started working in a factory, where he was washing bottles. He worked 10 hours a day and earn very little and was badly treated. The experiences of this period has had a big impact on his personality, and influenced the later work of the writer. Los Charles reflected in several novels, including David Copperfield, and Twist Oliwer At age 16, began working for American newspapers. He soon became one of the best journalists magazine `s Morning Chronicle He also wrote short stories for magazines. Mostly they were funny and anecdotal descriptions of people whom the poet met. His books have become very popular, the author spent much time abroad, including in America (the memory described in the sketches of America) as well as Italy and Switzerland. Dickens had 10 children, but his family was not a happy wife left him. Despite the adversity did not stop writing. He died suddenly in 1870.

Characteristics of art

Charles Dickens is one of the most famous of English writers in the history of world literature. As the author accurately describes the realistic nature of Victorian England society. He is the author of many novels that contain criticism of unjust laws in England. Best known for the novel won the author the Pickwick Club.
Dickens's novels are a panorama of life and customs of nineteenth century England. The protagonists of his works are not represented by social elite and the aristocracy, but the poor and beggars. His oeuvre is dominated by concern for the fate of the people wronged by society, especially the poor and children. In his novels we find a sharp satire and gentle humor. Realism is often merges with the atmosphere of fairy tales, lyricism and wonder, as for example in Tales of Christmas Eve. Isolated group of works on the fate of young heroes, passing hard school of life, like Oliver Twist or containing elements of autobiographical David Copperfield.
Novels in the last period of life tended to pessimism and despair, or defeat of evil and injustice of the world is at all possible. The Tales of Two Cities criticized the cruelty of the French Revolution.

Major works
Christmas Tales (1843-1845)
Pickwick Club (1836-1837)
Nicholas Nickleby (1839)
Oliver Twist (1838)
David Copperfield (1850)
Cricket for the chimney (1845)
Harsh Times (1854)
Dombey and Son (1848)
Little Dorrit (1857)
Outline of America (1859)

Pozdrawiam i liczę na naj..;)

;]
2 3 2