Odpowiedzi

2010-04-12T20:54:40+02:00
7przez 0,2 = 28 przez x
7x = 0,2*28
7x = 5,6/:7
x = 0,8

1,5 przez 9= x przez 1,5
9x = 1,5 * 1,5/:9
x = 0,25

2,4 przez x = 3przez 5
3x = 2,4 * 5
3x = 12/:3
x = 4

Nie jestem pewna czy rozumiem drugie polecenie.
1680*(1 i 1/3) = 1680*(4/3) = 2240
1680*(1 i 1/4) = 1680*(5/4) = 2100
1680*(1 i 1/12) = 1680*(13/12) = 1820