Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T21:47:50+02:00
Pierwsza zasada dynamiki Newtona - Jeśli na ciało nie działają żadne siły lub gdy działają siły wzajemnie się równoważące, to ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub spoczywa.

Druga zasada dynamiki Newtona - Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do wypadkowej siły F działającej na to ciało i odwrotnie proporcjonalne do masy tego ciała.

Trzecia zasada dynamiki Newtona - Jeśli jedno ciało działa siłą na drugie ciało, to drugie ciało działa siłą na pierwsze. Siły wzajemnego oddziaływania mają takie same wartości, ten sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia.

Zasada zachowania pędu - Jeśli ciała układu oddziałują tylko ze sobą (siły zewnętrzne równoważą się) i na skutek tego zmieniają się ich pędy, to pęd całego układu nie ulega zmianie.

Pierwsza zasada termodynamiki - Energię wew. ciała możemy zmienić albo przed wykonanie pracy, albo przez przekazanie ciepła. Może także nastąpić równoczesne wykonywanie pracy i przekazywanie ciepła.

Pierwsze prawo Kirchhoffa - W układzie ciał izolowanych elektrycznych od otoczenia całkowity ładunek nie ulega zmianie. Ładunek może jedynie przemieszczać się z jednego ciała (lub jego części) do innego ciała (lub jego części).

9 5 9
2010-04-12T22:06:31+02:00
I zasada dynamiki Newtona:
Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

m1/m2=V2/V1

II zasada dynamiki Newtona:
W ruchu zmiennym wartość przyspieszenia jest wprost proporcjonalna do wartości wypadkowej siły działającej na to ciało.

a=Fw/m

III zasada dynamiki Newtona:
Jeżeli ciało A działa na ciało B z pewną siła, to ciało B zdiała na ciało A siłą o tej samej wartości, takim samym kierunku, ale przeciwnym zwrocie.

FAB=-FBA

Zasada zachowania pędu:
Jeżeli na ciało nie działa siła zewnętrzna, lub siły działające równoważą się to całkowity pęd ciała nie zmienia się.

p=mV

I zasada termodynamiki:
Zmiana energii wewnętrznej układu jest równa sumie ciepła dostarczonego do układu i pracy wykonanej nad układem.

ΔU=Q+W

I prawo Kirchhoffa:
Suma natężeń prądów wpływających równa jest sumie natężeń prądów wypływających.
8 3 8