1.Wyjaśnij pojęcia: małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, podaj przykłady
2.Wymień przychody możliwe do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo
3.Zdefiniuj koszty przedsiębiorstwa i podaj przykłady
4.Określ i omów zysk przedsiębiorstwa
5.Określ i omów stratę przedsiębiorstwa

Proszę o pomoc !
Daje naj (:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T22:21:34+02:00
Małe przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz osiąga roczny przychód ze sprzedaży nieprzekraczający równowartości w złotych 7 milionów euro lub suma wartości jego majątku nie przekracza równowartości w złotych 5 mln euro. Przykłady firm: firma SaMASZ w Białymstoku, przedsiębiorstwo „Eureka” w Sanoku, ZPCh SEDYKO w Radomiu, wrocławska spółka Dom Samochodowy „Germaz”, Zakład Budowy Maszyn „Hydrog” w Łodzi, Kutnowska spółka ROLMASZ, Gliwicka spółka EJK.
Średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz osiąga roczny przychód ze sprzedaży nieprzekraczający równowartości w złotych 40 milionów euro luba suma wartości jego majątku nie przekracza równowartości w złotych 27 milionów euro. Przykłady firm: PHU Zdunek Sp. z o.o. w Gdańsku, AUTO-HIT Sp. z o.o. Tychy,Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów „Jedność” w Grójach, UDS Sp. z o.o. Nowy Kawęczyn , GRAFIKUS- Systemy Graficzne Sp. z o.o. Warszawa

Koszt, pieniężny wyraz zużycia czynników produkcji niezbędnego dla wytworzenia dobra lub usługi.
Dla celów rachunkowości stosuje się rodzajowy oraz kalkulacyjny układ kosztów.
Układ kalkulacyjny dzieli koszty na bezpośrednie (dotyczące bezpośrednio wytwarzania określonego produktu) oraz pośrednie, które związane są z koniecznością zabezpieczenia całokształtu funkcjonowania przedsiębiorstwa i mogą być odnoszone na poszczególne wyroby i usługi jedynie w sposób umowny - pośredni przy pomocy kluczy podziałowych.
Układ rodzajowy kosztów wyróżnia natomiast następujące ich rodzaje: amortyzacja, koszty materiałów i energii, wynagrodzenia brutto, narzuty na wynagrodzenia, podróże służbowe, podatki i opłaty.
W analizie działalności przedsiębiorstwa istotne znaczenie ma podział kosztów na stałe i zmienne. Podział ten dotyczy krótkiego okresu (w długim wszystkie koszty mogą ulegać zmianie). Przykładem kosztów stałych może być amortyzacja, płace kierownictwa i administracji, koszty konserwacji. Ich poziom jest niezależny od wielkości produkcji. Koszty, które wzrastają w miarę wzrostu rozmiarów produkcji, nazywane są kosztami zmiennymi (płace zmienne pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji, wartość zużytych surowców i materiałów).

Koszty stałe – nakłady, jakie ponosi przedsiębiorca, niezależnie od wielkości produkcji. Nawet w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo niczego nie produkuje, przedsiębiorca ponosi takie nakłady jak np. czynsze, obsługa kredytów, koszty konserwacji i renowacji, płace pracowników (w zależności od formy zatrudnienia). Tak więc Koszty stałe stanowią te koszty, które nie reagują na zmiany wielkości produkcji, ponieważ są uzależnione np. od upływu czasu i bez względu na ilość dóbr wytworzonych w danym okresie zazwyczaj zostają na niezmiennym poziomie.

Koszty zmienne są to nakłady ponoszone przez przedsiębiorstwo związane bezpośrednio z produkcją. Ich poziom wynika z rozmiarów produkcji. Tak więc wynoszą 0 gdy niczego się nie produkuje, a wzrastają razem z wzrostem rozmiarów produkcji. Można tu zaliczyć np. koszty energii, surowców, płace pracowników zatrudnionych na akord itp.

Koszt alternatywny – koszt utraconych możliwości – z punktu widzenia przedsiębiorstwa będzie to równowartość dochodów, które dany czynnik wytwórczy mógłby wytworzyć, gdyby wykorzystano go w innym możliwie najlepszym zastosowaniu.

Koszty całkowite – (całkowity koszt ponoszony przez przedsiębiorstwo). Koszty całkowite składają się z kosztów stałych i kosztów zmienny

Koszt jednostkowy (koszt przeciętny) – przypadający na jednostkę dobra – jeżeli koszt całkowity podzielimy przez ilość wyprodukowanych dóbr otrzymamy koszt jednostkowy

Koszt krańcowy (koszt marginalny) – koszt jaki ponosi producent w związku ze wzrostem wielkości produkcji danego dobra o jednostkę. Stanowi on przyrost kosztu całkowitego wynikający z wytworzenia dodatkowej jednostki dobra. Koszty krańcowe stanowią dla przedsiębiorcy bardzo ważną informacje przy podejmowaniu decyzji dotyczących wielkości produkcji.

Zysk -jest to dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa lub określonej inwestycji albo pożyczki. Jego przeciwieństwem jest strata. Zysk jest wartością ekstensywną i nie określa bezpośrednio efektywności gospodarowania lub inwestowania. Wartością określającą efektywność gospodarowania i inwestowania jest rentowność.

Rodzaje zysku:

* księgowy zysk przedsiębiorstwa - jest równy bezpośrednio wynikowi finansowemu obliczonemu z rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa
* ekonomiczny zysk przedsiębiorstwa zwany czasami nadzwyczajnym, lub rzeczywistą wartością dodaną - jest równy zyskowi księgowemu pomniejszonemu o wartość odsetek kapitałowych, które można by uzyskać wypożyczając równowartość kosztów wg przeciętnego oprocentowania kredytów w tym samym okresie
* zysk normalny - średni przychód oczekiwany przez przedsiębiorcę od prowadzonej firmy, a także w formie pensji w innym przedsiębiorstwie
* zysk kapitałowy - to wzrost wartości samego kapitału, np. w wyniku wzrostu cen posiadanych papierów wartościowych na giełdzie, różnic kursowych walut lub cen nieruchomości, maszyn i materiałów.

Strata - jest to ujemny wynik finansowy przedsiębiorstwa lub określonej inwestycji albo pożyczki. Jego przeciwieństwem jest zysk.

Strata przedsiębiorstwa może być pokryta z:

* uszczuplenia środków obrotowych
* sprzedaży aktywów
* napływu kapitału lub środków obrotowych z zewnątrz, np. w postaci dotacji, kredytu lub inwestycji

Strata nie oznacza automatycznie, że przedsiębiorstwo jest nieefektywne. Często zdarza się, że intensywnie rozwijające się przedsiębiorstwo wykazuje przez jakiś czas stratę na skutek intensywnego inwestowania w środki produkcji. Z drugiej strony, przedsiębiorstwo które się kurczy może paradoksalnie wykazywać zysk księgowy, jeśli odpowiednio szybko pozbywa się środków obrotowych i innych swoich aktywów. Trwałe przynoszenie strat skutkuje zwykle najpierw wzrostem zadłużenia, następnie utratą płynności finansowej i wreszcie ogłoszeniem bankructwa.
4 3 4