Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T13:36:31+02:00
Rferat :)
doskonalenie metod i technik pracy związanej ze zbieraniem i opracowywaniem informacji o regionie,
- stosowanie wiadomości i umiejętności nabytych w szkole w praktycznym działaniu,
- dostrzeganie i podejmowanie prób rozwiązywania regionalnych problemów społecznych i ekonomicznych,
- kultywowanie tradycji i zwyczajów regionalnych,
- dostrzeganie cech wyróżniających Małopolskę spośród innych regionów kraju,
- uświadomienie roli jaką Kraków odegrał w historii Polski i Europy,
- uświadomienie wkładu ludzi związanych z Krakowem i regionem w rozwój nauki i kultury polskiej i światowej,
- identyfikowanie się z wartościami naturalnymi i kulturowymi regionu,
- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności regionalnej,
- nabywanie umiejętności planowania rozwoju regionu z wykorzystaniem jego potencjału naturalnego i ludnościowego,
- nabywanie umiejętności świadomego promowania Małopolski w Polsce i świecie,
- rozwijanie szacunku wobec innych wspólnot regionalnych, etnicznych i narodowych.

W programie edukacji regionalnej można wyróżnić osiem głównych zagadnień:
1. Tożsamość regionalna.
2. Małopolska na mapie Polski i Europy.
3. Warunki naturalne.
4. Społeczność regionalna.
5. Potencjał ekonomiczny regionu.
6. Potencjał kulturowy i intelektualny.
7. Współczesne przemiany gospodarcze i perspektywy rozwoju regionu.
8. Promocja Małopolski w kraju i za granicą.

Ogólne planowane osiągnięcia uczniów przedstawiają się następująco:
1. umiejętność wyszukiwania, porządkowania, wartościowania informacji o regionie,
2. umiejętność prezentowania wiedzy o warunkach naturalnych, społecznych i dziedzictwie kulturowym regionu,
3. umiejętność podania związków kulturowych Małopolski z innymi regionami Polski i krajami Europy,
4. umiejętność prowadzenia obserwacji bezpośredniej i pośredniej w celu wyodrębnienia przemian i wskazania możliwości rozwoju regionu,
5. znajomość kulturotwórczej roli Krakowa w dziejach Polski i Europy,
6. świadome uczestniczenie w regionalnych imprezach kulturalnych,
7. dostrzeganie związków tradycji i zwyczajów regionalnych z przeszłością historyczną i warunkami życia oraz pracy mieszkańców Małopolski,
8. świadomość potrzeby korzystania z dorobku kulturowego przodków,
9. aktywne uczestniczenie w życiu społecznym, i kulturowym regionu,
10. gromadzenie, przechowywanie i eksponowanie pamiątek rodzinnych i regionalnych,
11. kreatywne prezentowanie walorów naturalnych i kulturowych regionu,
12. znajomość i szacunek wobec dorobku innych wspólnot regionalnych i grup etnicznych.

Myślę, że przygotowany i przedstawiony przeze mnie materiał przyczyni się do uporządkowania i poszerzenia wiadomości na temat regionalizmu i będzie pomocny w realizacji edukacyjnej ścieżki regionalnej w naszej szkole.

BIBLIOGRAFIA:
1. Edukacja regionalna z historii, teorii i praktyki; redakcja Maria Teresa Michalewska, Oficyna wydawnicza "Impuls" Kraków 1999,
2. Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie Małopolska. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich; Wiesław Srokosz, Maria Krystyna Szmigiel